2012. november 24., szombat

Estar, ir, llevar vagy seguir + gerundio?

Egy korábbi témában már kitértem rá, hogy az éppen folyamatban lévő (idegen szóval progresszív, azaz ’előrehaladó’), illetve az olyan cselekvést/történést, mely folyamatosságának a kihangsúlyozása a cél, a spanyolban gyakran az estar + gerundio szerkezettel fejezik ki (está cantando ’éppen énekel’). Az olyan igei kifejezéseket, amelyekben egy segédigeként használt ige, illetve egy, a konkrét cselekvést vagy történést jelölő ige valamely személytelen alakja vesz részt, igei körülírásoknak (spanyolul perífrasis verbales) nevezzük. A mostani témában a folyamatosságot kifejező egyéb igei körülírásrokról és használatukról lesz szó, több olvasó kérése alapján.

Igeidő vagy nem igeidő?

Mielőtt rátérnék a konkrét témára, tegyünk egy kis kitérőt. Sokszor felmerül a kérdés, hogy amennyiben az ha cantado egy igeidő (amelyet az akadémiai nyelvtan pretérito perfecto compuesto de indicativo névre keresztelt), akkor az está cantando miért nem az – lehetne például „folyamatos jelen”, hiszen mindkettőben az a közös, hogy egy segédige és egy személytelen igealak (a participio, illetve a gerundio) vesz részt a képzésében. Egyfelől természetesen önkényes, hogy a nyelvtanok mit tekintenek igeidőnek és mit csak igei körülíró szerkezetnek (a spanyol igeidők egy része például a latinban még ugyanilyen igei körülírás volt), másfelől viszont az határozza meg leginkább, hogy a szerkezet mennyire rögzült, azaz grammatikalizálódott.

Az ha cantado egyrészt azért igeidő, mert az haber ragozott alakjai a szenvedő melléknévi igenév változatlan (semleges) alakjával rögzült szerkezetté vált, és a participio, amely eredetileg a tárgy „jelzője” volt (a középkori nyelvben még nemben-számban egyeztetve vele), a modern spanyolban már kizárólag a segédigéhez tartozik, amellyel elválaszthatatlan szerkezetet alkotnak. Így pl. az Hoy ha cantado una canción ’Ma énekelt egy dalt’ mondatot nem lehet úgy mondani, hogy *Ha hoy cantado una canción, és úgy sem, hogy *Hoy cantada ha una canción (az óspanyolban még lehetett volna); másrészt az haber helyett semmilyen más ige nem láthatja el ugyanezt a funkciót, az előidejűség kifejezését.

A fentiekkel szemben viszont semmi sem tilja, hogy az Hoy está cantando ’Ma [éppen] énekel’ mondatot úgy mondjuk, hogy Está hoy cantando vagy Hoy cantando está vagy akár Cantando está hoy – legfeljebb az utóbbira azt mondanák, hogy kissé irodalmias. Sőt, és itt jön a lényeg, amire ki akartam lyukadni: az estar mellett egyéb igéket is használhatunk az ilyen körülírásokban hasonló jelentéssel, melyek közül a leggyakoribbak az ir, a llevar és a seguir.

Térjünk hát a tárgyra. Több esetben kérdezték már spanyolosok, hogy mi a különbség, vagy egyáltalán mit jelentenek az olyan kifejezések, mint például a voy estudiando, sigo aprendiendo stb. Talán érezhető, hogy ezek hasonlóak az estar + gerundio körülíráshoz (funkcionálisan mind a négy tárgyalt ige ugyanazt a szerepet tölti be itt), jelentésükben azonban vannak árnyalatnyi eltérések. Nézzük meg őket szép sorjában.

Estar + gerundio és estar siendo

Úgy gondolom, az estart nem kell túlmagyarázni: ennek az igének (jelentése ugyebár ’valahol/valahogy van/áll’) e szerepben nincs semmiféle pluszjelentése, egyszerűen azt fejezi ki, hogy a cselekvés relatíve éppen folyamatban van: estoy estudiando ’[éppen] tanulok’, está leyendo ’[éppen] olvas’ és így tovább.

Annál érdekesebb viszont, hogy megengedi a ser létigét is (cselekvő és szenvedő szerkezetben egyaránt), amit redundánsnak gondolhatnánk, hiszen a ser eleve meglévő – állandó, inherens, megváltoztathatatlan, folyamatosan fennálló stb. – tulajdonságot, körülményt, vagyis „alapigazságot” jelöl. Az estar siendo mégis olyasfajta árnyalatot kölcsönöz az alábbi mondatoknak, hogy az állítás éppen az adott pillanatra érvényes csak – azaz feltételezi, hogy nem mindig van vagy lesz úgy. Sokan ezt anglicizmusnak vélik (köztük én is), mégpedig az is/are being tükörfordításának (lévén az angol nem rendelkezik két külön igével az állandó vs. átmeneti tulajdonság kifejezésére), mindazonáltal még a köztudottan eléggé konzervatív Spanyol Királyi Akadémia szerint is tökéletesen lehetséges és korrekt a spanyolban. Szintén érdekes, hogy leginkább sporthírekben hallani, illetve olvasni az alábbiakhoz hasonló mondatokat:
 • Está siendo un fin de semana decepcionante. ’Kiábrándító hétvége van [eddig].’
 • Estamos siendo un equipo frío. ’Hűvös csapat vagyunk [most éppen].’
 • No está siendo fácil, pero quiero que el míster piense en mí. ’Nem könnyű [most], de azt szeretném, hogy az edző rám gondoljon.’
A No está siendo fácil tehát azt fejezi ki igazából, hogy ’Nem könnyű most éppen’, szemben azzal a mondattal, hogy No es fácil ’Nem könnyű [általában]’. Persze talán elegánsabb lenne azt mondani, hogy No es fácil ahora vagy egyszerűen No está fácil – könnyen meglehet, hogy az estar siendo csak az én fülemet bántja, bár igaz, akinek nem anyanyelve, ne vegye magára. ;-) Néhány példa a szenvedő szerkezetben történő használatára is, amivel leginkább az informatikában találkozni:
 • La cuenta está siendo usada por otra persona ’A fiókot éppen egy másik személy használja’ (másképpen: Otra persona está usando la cuenta);
 • El CD está siendo utilizado por otra aplicación ’A CD-t éppen egy másik alkalmazás használja’ (másképpen: Otra aplicación está utilizando el CD);
 • Tu archivo está siendo cargado ’A fájlod éppen töltődik fel’ (elegánsabb lenne így: Tu archivo se está cargando) stb.

Ir + gerundio

Az ir + gerundio, mint arról az ige jelentése (’megy, jár’) is talán árulkodik, olyan folyamatban lévő cselekvést fejez ki, amely elkezdődött és – szépen, lassacskán – halad előre:
 • Voy aprendiendo inglés. ’Lassacskán megtanulok/tanulgatok angolul.’
 • Va creciendo el amor entre tú y yo. ’Egyre nő a szerelem kettőnk között.’
 • Vamos ganando batallas perdidas. ’Szépen megnyerjük az elvesztett csatákat.’

Llevar + gerundio

Akinek jók a megérzései, szintén könnyen ki tudja következtetni a llevar + gerundio körülírás használatát az ige jelentéséből: a llevar (< lat. LEVĀRE, eredetileg ’felemel, felvesz’) jelentése ugyanis ’hordoz, visz’. Vagyis ezzel a szerkezettel olyan fennálló cselekvés vagy történés fejezhető ki, amely már egy ideje tart (az természetesen szubjektív, hogy mi számít hosszú időnek). Mindig valamilyen időhatározóval használjuk. Nézzük a következő példákat:
 • Llevo cinco años estudiando esta lengua y todavía no me la aprendí. ’Már öt éve tanulom ezt a nyelvet, és még mindig nem tanultam meg.’
 • Treinta años llevamos cantando y estamos muy contentos. ’Már harminc éve énekelünk, és nagyon elégedettek vagyunk.’
 • Un científico lleva cuatro décadas buscando el monstruo del lago. ’Egy tudós már négy évtizede keresi a tó szörnyét.’

Seguir + gerundio

S ezek után már gyerekjáték lesz kitalálni a seguir + gerundio szerkezet árnyalatát, ismervén a seguir (< lat. SEQUĪ) ige jelentését: ’folytat, követ’ – azaz olyan folyamatos cselekvést vagy történést fejezhetünk ki vele, amely továbbra is fennáll, folytatódik. Lássunk erre is pár példamondatot:
 • Sigue siendo el mejor profesor de la escuela. ’Továbbra is a legjobb tanár az iskolában.’
 • Mañana seguiré contestando vuestras cartas. ’Holnap folyatni fogom a leveleitek megválaszolását.’
 • Te sigo y seguiré amando. ’Még mindig szeretlek és továbbra is szeretni foglak [téged].’

Az alábbi táblázatban összefoglaltam a leggyakoribb, folyamatosságot kifejező igei körülírásokat.

Nagyobb mérethez kattins! (Forrás: El Mexicano)

Felcserélhetőek-e?

Az eddigi példamondatokból talán az is látható, hogy bármennyire is hasonló ezeknek a körülíró szerkezeteknek a jelentése, adott szituációban mégsem mindig lehet – vagy legalábbis nem tanácsos, nem túl elegáns – őket egymás helyett használni. Lássuk csak az alábbi példákat:
 • Estoy/Voy/Sigo aprendiendo inglés. / *Llevo aprendiendo inglés.
 • Llevo cinco años estudiando esta lengua y todavía no me la aprendí. / *Estoy/Voy/Sigo cinco años estudiando la lengua y todavía no me la aprendí.
 • Sigue siendo el mejor profesor de la escuela. / *Lleva siendo el mejor profesor de la escuela. / (?) Está/Va siendo el mejor profesor de la escuela.
A fenti mondatok közül nyelvtanilag természetesen mindegyik helyes. Az első esetben láthatjuk, hogy az estar/ir/seguir felcserélhető – persze más-más jelentésárnyalattal –, azonban a llevar igét csak akkor van értelme használni, ha megmondjuk azt is, hogy mennyi ideje tart a cselekvés.

A második példánál hasonló a helyzet: ha azt akarjuk kifejezni, hogy valami milyen hosszú idő óta van folyamatban, akkor ilyen mondatszerkesztéssel ezt csak a llevar igével tehetjük meg. Természetesen jó lenne az estar/ir is, ha egy kicsit átalakítanánk a mondatot, pl. Estoy/Voy estudiando esta lengua desde hace cinco años. A seguir igével azonban megint csak furcsa lenne, hiszen ez azt fejezi ki, hogy a cselekvés továbbra is fennáll, olyasmi árnyalattal, hogy még a jövőben is fenn fog állni (magyarul is elég furcsa lenne azt hallani valakitől, hogy Öt éve továbbra is tanulok).

A harmadik példánál előfordulhat ugyan a seguir helyett az estar/ir használata, azonban ezek nem túl gyakoriak, s még kevésbé elegánsak.

Említésre érdemes, hogy a bizalmas nyelvben, főleg Latin-Amerikában, használják még az andar igét is folyamatos cselekvés kifejezésére: pl. ¿Qué andas haciendo? ’Mit csinálsz [most éppen, mostanában]?’ vagy bizalmasan ’Miben mesterkedsz?’.

6 megjegyzés

 1. Neuralgikus pont valóban, időről-időre frissíteni kell - ehhez tökéletes ez a bejegyzés.

  Lesz hasonló a Participio-val használt kifejezésekről (estar, tener, quedar, ir, caer, seguir)? Lehet keverni a kettőt, nekem a Király-féle könyv nem is egészen világos ebben a témában.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Szerintem az általad említettek nem kifejezetten igei körülírások, hanem egyszerűen ige és múlt idejű melléknévi igenév, amely befejezettséget jelöl. De ha írnál konkrét példát, hogy pontosan mire gondolsz, jobban el tudnám magyarázni.

   Törlés
 2. A Király-könyv legvége 2 külön leckében tárgyalja a Gerundio-val és a Participio-val képzett kifejezéseket. Ilyen példákat ír az utóbbiakra:

  Estar + Part. a cselekvés következtében beállott állapotot jelöli
  Estamos sentados en el primer banco. Az első padban ülünk.

  Tener + Part. személlyel kapcsolatban utal egy végrehajtott cselekvésre
  Cervantes tenía puestas grandes esperanzas en sus obras. Cervantes nagy reményeket fűzött műveihez.

  Quedar + Part. a cselekvés bekövetkezése utáni állapot folytatódását emeli ki
  Súbitamente se quedó callado. Hirtelen elhallgatott.

  Hallarse v. permanecer + Part. helyhez kötött tartós állapotot jelölnek
  Permanecíamos sentados en los bancos. Ülve maradtunk a padokon.

  Ir v. Andar v. Venir + Part. mozgással egybekötött folyamatos cselekvést jelöl
  Andaban ocupados en hacer planes. Mindig tervekkel voltak elfoglalva.

  Caer v. ponerse + Part. állapot bekövetkezését jelöli
  Cayó muerto por el suelo. Ijedtében meghalt.

  Seguir + Part. a bekövetkezett állapot folytatódását jelöli
  Juan sigue dormido. Juan még mindig alszik.

  Ami érdekes pl., hogy a az utóbbi példát gerundio-val is írja: Juan sigue durmiendo. Juan még mindig alszik - akkor itt mi is a különbség?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ezek a szenvedő szerkezethez hasonló kifejezések, és az a közös bennük, hogy a participio mindig egy befejezett csekvést jelöl, amelynek "következményét" az előtte álló ige adja meg.

   A Juan sigue dormido és sigue durmiendo között valóban nehéz a különbséget magyarra fordítani (ugyanúgy fordítanánk: 'János még mindig alszik'), a lényege az, hogy míg a dormido a dormirse 'elalszik' ige befejezettségét jelöli (tehát elaludt és még 'el van aludva'), addig a durmiendo a dormir 'alszik' gerundiója, vagyis az alvás folyamatban van. Ha szépen akarjuk fordítani és a különbséget is szemléltetni, akkor az első kb. 'János elaludt és azóta is alszik', a második pedig 'János még mindig alszik'.

   Egyébként némelyiket simán lehet majdnem szó szerint is fordítani: Cayó muerto en el suelo 'Holtan esett a földre'.

   Törlés
 3. Ez az "está siendo" szerintem nem anglicizmus, azért, mert az angolban nagyon ritka az "I am being", és az itt említett jelentésben nem is használják. Egyetlen esetben használható az "I am" helyett az "I am being", ha viselkedést fejezünk ki vele, hogy valaki éppen most viselkedik valahogy, pl. He is being stupid = He is behaving stupid ("Ő most hülye" :D ) Ez Raymond Murphy: English Grammar in Use könyvében van leírva. Tehát az "está siendo fácil", "Está siendo un fin de semana decepcionante" nem használható így az angolban.
  De mint a folyamatos igealak szenvedő alakja tényleg használatos: The CD is being used by other application. The account is being used by another person.
  Egyébként spanyolra van állítva a Windows-od, onnan vetted ezeket a kifejezéseket? :D Vagy honnan?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A spanyolban sem használják valami sűrűn – szerencsére, mert szerintem rémesen hangzik és redundáns is. A minap a következőt olvastam a Facebookon, ami mindent visz: "¿Qué vas a estar haciendo mañana?". (Én ezt egyszerűen úgy mondtam volna, hogy ¿Qué quieres/planeas hacer mañana? vagy csak simán ¿Qué harás mañana?. Semmi szükség szerintem ennyire túlbonyolítani, semmivel nem tesz hozzá többet itt a körülírás.)

   A példákat általában a DRAE-ből, DPD-ből vagy a Google-ről szedem – a feltűnően bénákat meg én találom ki. :D

   Törlés

Hozzászólás írásához regisztráció nem szükséges. Kérjük, hogy ne írj névtelenül, válaszd a Név/URL-cím profilt tetszőleges becenév megadásához (az URL-cím kitöltése nem kötelező). A komment beküldéséhez a harmadik féltől származó cookie-k engedélyezése szükséges!