2023. október 1., vasárnap

Arab asz-szukkar → spanyol azúcar... de miért z-vel?

A spanyolban lévő arab jövevényszavak egyik jellegzettessége, hogy az arab [sz] vagy [z] hang helyén következetesen z vagy – e, i előtt – c szerepel a várt s helyett: pl. asz-szukkar (السُّكَّر)azúcar ’cukor’, asz-szafat (السَّفَط)azafate ’tálca’ (innen az azafato, -ta ’légiutas-kísérő’ is), vagy az-zajt (الزَّيْت)aceite ’olaj’, továbbá szífr (صِفْر) ’üres’ → cifra ’szám(jegy)’ (amely a középkori latinon keresztül eljutott több európai nyelvbe is, és ugyanez lett a forrása az olasz zero → sp. cero ’0’ számnévnek). Ez a mai félszigeti spanyolban az angol thing szó „pösze” mássalhangzójának felel meg. De vajon miért így ejtik ezeket a szavakat, amikor a spanyolban van és volt „sima” [sz] hang is?

Café con leche y azúcar – Kávé tejjel és cukorral (Forrás: Pixabay.com)

A válaszhoz egészen a középkorig kell visszamennünk. Az arab jövevényszavak ugyanis a 16. század előtt kerültek a spanyolba, amikor a z, ç, illetve e, i előtt a c betűk még egészen más hangokat jelöltek: nevezetesen a magyar [dz]-nek és [c]-nek (nemzetközi átírásban: [ʦ]-nek) megfelelő mássalhangzókat (az azúcar akkor még açúcar [acukar], az aceite pedig azeyte [adzejte] volt). Mint már tudjuk, ezekből a hangokból a 15. századra [sz] lett (és a nyelvterület legnagyobb részén az is maradt) és csak a 16–17. században terjedt el az északi-középső félszigeti spanyolban a mai „pösze” ejtésmódja.

Kattints vagy koppints az ábrán a nagyításhoz! (Forrás: El Mexicano)

Vagyis a középkori spanyolok valamiért az arab [sz], [z] mássalhangzókat az akkor még meglévő [c], [dz] hangokhoz hallották hasonlónak. Sőt, úgy tűnik, olykor az olaszok is: ld. zucchero [cukkero], amely a magyar cukor forrása is, a német Zucker közvetítésével. Ennek egyik lehetséges magyarázata, hogy a latinból örökölt – s betűvel jelölt – spanyol [sz] képzési helye nem esett pontosan egybe az arab [sz], [z] hangokéval: azoknál lágyabban, kissé visszahúzott nyelvvel ejtették (ahogy a mai félszigeti spanyolban is, vagy mint a görögben). Ez azonban nem magyarázat a hasonló olasz helyzetre.

Értelemszerűen az arab szókezdő [z-], valamint a hosszú [zz] hangot [dz]-ként tudták csak adaptálni az újlatin nyelvek, hiszen [z]-vel nem kezdődhetett szó (az óspanyolban [dz] -z- és [z] -s- is csak magánhangzók között fordult elő, míg az olaszban a [dz] ma is állhat szó elején), és *[zz] sem létezett.* Ugyanakkor az arab [sz] hangot nem lett volna indokolt [c]-vel átvenni egyik nyelvben sem. Ezért felmerülhet az a lehetőség is, hogy a teljesen eltérő arab kiejtési sajátosságok miatt hangoztak [c]- és [dz]-szerűen ezek a mássalhangzók az újlatin anyanyelvű beszélők számára.

2023. szeptember 10., vasárnap

Még mindig nem megy a subjuntivo? Ez talán segíthet...

Nem sikerült a tankönyvi „szabályok” alapján teljesen megértened a kötőmód (subjuntivo) használatát és továbbra sem tudod megfelelően alkalmazni? Nos, nem vagy egyedül. A hagyományos magyarázatok ugyanis, miszerint a kötőmód „kétség, bizonytalanság, kívánság stb.” kifejezésére szolgál, nem minden esetben működnek. Ha pedig nem csak kifejezéseket akarunk gépiesen bemagolni, hanem szeretnénk is megérteni a kötőmód szerepét a spanyolban, a lenti videóban ismertetett egészen újfajta megközelítés segítséget nyújthat ebben (amihez persze nem árt némi spanyol nyelvtudás).

Emlékeztetőül tisztázzuk, hogy a subjuntivo egy olyan igemód, amely alárendelő összetett mondatok mellékmondataiban – általában a que ’hogy’ kötőszóval bevezetve – a főmondat állításához köthető cselekvésre, történésre, körülményre (nevezzük őket a továbbiakban együtt „esemény”-nek) utal. (De ez természetesen nem azt jelenti, hogy az alárendelő összetett mondatok mellékmondataiban kizárólag kötőmódú igealak szerepelhet.) Mondattani értelemben valójában minden nyelvben, így a magyarban is létezik, csak nálunk alaktanilag nem különbözik a felszólító módtól.

Talán így lehetne a két igemód közti különbséget szemléltetni... (Forrás: El Mexicano / Clases con Clau)

Ahhoz viszont, hogy megértsük a kötőmód használatát, először a kijelentő mód (indicativo) jelentését kell megérteni. Igazából mindkét igemód ugyanazt az eseményt írja le két különböző megközelítésből. Ahogy Claudia magyarázza a videóban, ha a kijelentő mód emberi formát öltene, akkor egy nagyon egyenes, határozott személyiség lenne, aki konkrétan kimondja a dolgokat: ez így van, az úgy; ez az, amit tudok, gondolok vagy tudni vélek. A kijelentő móddal tehát megállapításokat közlünk, azaz kimondunk, megállapítunk – vélt vagy valós – eseményeket.

Ezzel szemben a kötőmód egy olyan személy lenne, aki nem szeret egyenesen beszélni a dolgokról, csak „kerülgeti” őket: nem állapít meg semmit, csak utalást tesz az eseményre. Nem lényeges, hogy az megvalósul-e. Vagyis ha nem tudjuk eldönteni, hogy a kijelentő vagy a kötőmódot szükséges-e használni, fel kell tennünk a következő kérdést: Ezt akarom-e mondani, vagy csak erről akarok valamit mondani? Közölni akarom, hogy „Esik az eső” (Llueve), vagy csak azt akarom róla elmondani, hogy „Imádom, hogy esik az eső” (Me encanta que llueva)? Az utóbbi példában tehát nem deklarálom az eseményt (nem mondom ki, hogy megvalósul-e, mert ez nem fontos), hanem értékítéletet mondok róla. Figyeljük meg azt is, hogy míg a Llueve ’Esik [az eső]’ önmagában is lehet egy értelmes mondat, addig a *Llueva (kb. ’az, hogy esik ~ essen [az eső]’) így elszigetelten nem jelent semmit, egyszerűen nincs értelme. A videóban még rengeteg szemléletes példa szerepel. Íme:

Sikerült megérteni a videóból, hogy mi a különbség az Ella no cree que [yo] hable tres idiomas és az Ella no cree que hablo tres idiomas mondatok értelmezése között? – Szólj hozzá!

És azt meg tudod tippelni, hogy miben más a Quiero un pastel que lleve zanahoria és a Quiero un pastel que lleva zanahoria mondatok jelentése? A magyarázatért nézd meg a téma többi videóját is!

2023. szeptember 2., szombat

Olasz és spanyol: hasonlóan hangzanak, mégis nagyon eltérő a dallamuk. Miért?

Ha hasonló újlatin nyelvekről beszélünk, sokaknak egyből az olasz és a spanyol jut eszébe elsőként. Kétségtelen, hogy ez a két nyelv hasonlóan hangzik, olyannyira, hogy valamikor kezdő spanyolosként még nekem is beletelt egy kis időbe rájönni, hogy egy filmben olaszul vagy spanyolul beszélnek-e. Ugyanakkor ez a hasonlóság csak felületes, mert ha jobban figyelünk, valójában egészen másképp hangzanak ezek a nyelvek.

Az alábbiakban összeszedtem röviden, hogy miért tűnnek első hallásra nagyon hasonlónak, és miért különböznek mégis nagyon, ha már eljutunk egy magasabb szintre. (Azt se feledjük, hogy a hasonlóság mindig szubjektív: ha egy olasz vagy egy spanyol anyanyelvűt kérdeznénk erről, valószínűleg azt mondanák, hogy szerintük egyáltalán nem hasonlít egymásra a két nyelv.)

A Tiberis (olaszul Tevere, spanyolul Tíber) folyó Rómában

Ezért halljuk őket hasonlónak

Amiért az olasz és a spanyol először nagyon hasonlónak tűnnek, az elsősorban az öt magánhangzó mindig „tiszta” ejtése: mindkét nyelvre jellemző (természetesen a köznyelvi változatokról beszélve), hogy az a, e, i, o, u magánhangzókat hangsúlytalanul is ugyanúgy ejtik, ahogy hangsúlyosan. (Persze az olaszban valójában hét magánhangzó van, hiszen az e és o lehet nyílt és zárt is, ez azonban „távolról” még nem annyira feltűnő.) Ez a tulajdonság a hat ismertebb újlatin nyelv közül egyedül az olaszban és a spanyolban figyelhető meg.

A szavak is leggyakrabban magánhangzóra végződnek mindkét nyelvben: az olaszban szinte mindig, a spanyolban korlátozott számú mássalhangzó (-s, -l, -n, -r, -d, -z) előfordulhat szó végén. Sőt, maguk a szavak is nagyon hasonló felépítésűek, csak néhány példa (olasz – spanyol): buonobueno ’jó’, mano ’kéz’, nottenoche ’éjszaka’, ioyo ’én’, miomío ’enyém’, quandocuando ’(a)mikor’, viene ’jön’ (bár megjegyzendő, hogy spanyolul [b]-vel mondják mondat elején) stb.

Amiért mégis egészen más a dallamuk

A fentiekből láthattuk, hogy miért halljuk kezdetben elég hasonlónak a két nyelvet. Vannak viszont alapvető különbségek is, amelyek teljesen más dallamot kölcsönöznek nekik. Az egyik az, hogy míg az olaszban a hangsúlyos magánhangzók hosszúak (kivéve szó végén), a spanyolról ez egyáltalán nem mondható el. Bár spanyolul is hosszabbak nyílt szótagban, de korántsem annyira észrevehetően, mint az olaszban: ez jól hallható pl. az uno ’egy’ kiejtésén 🔊olaszul és 🔊spanyolul. Ezért a spanyol az olaszhoz képest „pattogósabb”, eleve gyorsabban is beszélnek (vagy ahogy maguk a spanyolok is szokták mondani, „úgy hangzik, mint a géppisztoly”).

Las Ventas aréna, Madrid

Egy másik fontos különbség, hogy az olaszban nagyon gyakoriak a hosszú mássalhangzók, pl. acqua [akkwa] ’víz’, latte ’tej’, gruppo ’csoport’, terra ’föld’. Ezzel szemben a spanyolban mindössze néhány mássalhangzó lehet hosszú, és rendszeres hosszúsági különbség csak az -r- és -rr- között van. Így az imént felsorolt olasz szavak spanyol megfelelői: agua, leche, grupo, tierra.

Az olasz szavak gyakran végződnek -i-re, mivel ez az -o és -e végződésű névszók többes számának jele, ill. bizonyos igealakok végződése is egyes számban, amelynek a spanyolban az -os, -es vagy -as végződések felelnek meg. Például (olasz – spanyol): librilibros ’könyvek’, amoriamores ’szerelmek’, canticantas ’énekelsz’ stb. A spanyol ezért az olaszhoz képest „sziszegősnek” hat.

Ugyanakkor az olaszban gyakoriak a [cs] (ce/ci), [dzs] (ge/gi) és [cc] (z, -zz-) mássalhangzók, amelyek közül a spanyolban csak a [cs] (ch) van meg, de az is nagyon ritka (még akkor is, ha a filmekből éppen a muchacho vagy a buenas noches kifejezések ugranának be elsőre egy spanyolul nem tudónak). A spanyolban sokkal inkább előfordulnak olyan mássalhangzók, amelyeknek sem az olaszban, sem a magyarban nincs pontos megfelőjük: a b/v, d, g gyenge párjai, a [β], [ð], [ɣ]; a [ch] (ge/gi/j), valamint a félszigeti spanyolban ejtett [θ] (ce/ci/z) hangok.

A spanyol d erős és gyenge ejtésének szemléltetése. (Bár a gyenge ejtés oka nem pontosan az, hogy „már nyitva van a szánk”, hiszen ha így lenne, akkor mindegyik mássalhangzónak lenne laza változata magánhangzók között.)

A spanyolnál a nyelvjárás is meghatározó

Eddig csak egyszerűen spanyolról beszéltünk, de érdemes tudni, hogy a spanyolnak két fő változata van, merőben eltérő hangzásvilággal: az európai (félszigeti) és a latin-amerikai (nyelvjárástanilag ide tartozik a Kanári-szigeteki is). Ami meglepő, hogy dallamában éppen az utóbbi hasonlít jobban az olaszra, szemben a félszigetivel (az „echte” kasztíliai spanyol meglehetősen nyers és mogorva – ezt maguk a nyelvvel foglalkozó szakemberek is elismerik).

Sokat gondolkoztam azon, hogy miért alakult ez éppen így (hiszen nem ez lenne a logikus), de nem találtam rá tudományos magyarázatot. Az én elképzelésem az, hogy a félszigeti északi spanyolt – amelyen a modern európai sztenderd alapul – a hódítások korában erős baszk hatás érte (és ugye a baszk nem indoeurópai nyelv), de természetesen lehet, hogy csupán véletlen az egész...

2023. június 3., szombat

Miért „többes számú” Brüsszel vagy London spanyolul?

Kezdő nyelvtanulóként rácsodálkoztam, hogy a spanyolban is -s a többes szám jele, ahogy az angolban (és az összes nyugati újlatin nyelvben). Ez csak azért volt furcsa, mert az oroszban és a szláv nyelvekben éppen nem így van. Viszont szintén ez volt a többes szám jele a latinban a legtöbb esetben (kivéve az a- és o-tövű főnevek alanyesetét) és az összehasonlító nyelvtudomány jelen álláspontja szerint az indoeurópai alapnyelvben is, így pedig már egyáltalán nincs min csodálkozni.

Királyi Palota, Brüsszel (Forrás: Pixabay.com)

Mindebből az következik, hogy amint egy spanyolos meglát egy -s végződésű főnevet, egyből a többes szám jut eszébe. Azonban tudjuk, hogy ez nem mindig jelent többes számot – még akkor sem feltétlenül, ha történetileg valóban az volt. Volt már szó például az igei-névszói összetételekről, mint a paraguas ’esernyő’. Ezek olyan összetett szavak, amelyek egy igéből és egy sokszor többes számú főnévből állnak (vélhetően mondatszerű kifejezésekből keletkeztek összevonással valamikor régen, még az újlatin nyelvek kialakulásakor), de maga az összetett névszó ettől még nem többes számú, pontosabban egyes és többes számú alakja megegyezik. Ugyanígy viselkednek pl. a művelt eredetű -is végződésű, általában tudományos szavak is, pl. la(s) crisis ’a válság(ok)’.

De van néhány olyan városnév is, amely ránézésre többes számúnak tűnik: pl. Atenas (Athén), Bruselas (Brüsszel), Burdeos (Bordeaux) vagy Londres (London). De nem is kell ennyire messzire sem mennünk, mert ott van többek között a spanyolországi Burgos is. Ám könnyen belátható, hogy itt valójában nem többes számú alakokról van szó. Egyrészt semmi értelme nincs annak, hogy *Atena, *Brusela, *Burdeo vagy *Londre, másrészt a nyelvtani egyeztetés sem többes számban történik ezekkel a nevekkel: pl. La antigua Atenas (és nem *Las antiguas Atenas).

London (Forrás: Pixabay.com)

Persze az már más kérdés, hogy az Atenas tényleg többes számú alak volt az ógörögben (Ἀθῆναι [atʰēnai]), és a latinban (Athenae) is így használták, amit formailag megőriztek a mai európai nyelvek, köztük a spanyol (ld. még angol Athens, francia Athènes). Szintén többes számú főnevekből származnak általában az -s végződésű spanyol településnevek, valószínűleg a Burgos is.¹ A többi viszont történetileg sem volt többes számú, esetükben az -s végződés valamiféle analógia lehet.

A Londres lehetne akár a latin birtokos esetű Londĭni egy beszélt nyelvi *Lóndines alakváltozatának folytatója (ehhez ld. pl. Lūnae > lunes), ami hangtanilag tökéletesen bele is illene a képbe, de nem találtam forrást, amelyik ezt a felvetést megerősítené. Valószínűbb, hogy a Bruselas és a Londres alakokat egyszerűen a francia Bruxelles (vö. angol Brussels) és Londres közvetítette a spanyolba.²

Összefoglalva tehát azt állapíthatjuk meg, hogy bár ezek a nevek megtévesztően hasonlítanak a többes számú spanyol főnevekhez, esetükben szó sincs – ma már legalábbis – semmiféle többes számról.


¹A burgo ’erőd, [tört.] község’ [CORDE:1076] köznévként is létezik a germán eredetű lat. burgus, -um átvételeként, de nem teljesen világos, hogy a városnév [CORDE:921] ennek többes számából, vagy közvetlenül a germánból ered-e.
²A franciában az -s az ófrancia kettős esetrendszer latinból örökölt alanyeset-végződésének maradványa lehet.

2023. március 14., kedd

A „hegyi város”, amely valójában egy alföldön van

Santa Cruz de la Sierra (Forrás: Wikipedia.es)
A kétmillió lakosú Santa Cruz de la Sierra a dél-amerikai Bolívia legnagyobb és legfejlettebb városa, Santa Cruz megye (departamento) székhelye. Ám nevével ellentétben (ami lefordítva akár egy magyar település is lehetne „Szirtiszentkereszt” néven) nem egy magas hegyvonulaton fekszik, hanem éppen egy nagy kiterjedésű síkságon a tengerszint felett kb. 400 méterrel. (Sajnos az internet nem bővelkedik szabad felhasználású képekben az egyébként gyönyörű városról és környékéről.)

Amit viszont valószínűleg kevesen tudnak, hogy nevét egy kis spanyolországi falunak köszönheti, amely az egykori Extremadura Castellana területén (a középkori Kasztíliai Királyság által a 11-12. században elfoglalt, nagyjából a Duero és Tajo folyók közé eső részeket nevezték így), a mai extremadurai Cáceres tartományban helyezkedik el a Sierra de Santa Cruz nevű hegység lábánál.

Mindez pedig úgy kapcsolódik az újvilági metropoliszhoz, hogy 1518-ban ezen a spanyol településen született Ñuflo de Chaves (másképp írva Chávez) hadvezér, felfedező és conquistador, aki 1561-ben a várost alapította. Mindössze hét évvel később, 50 évesen halt meg Bolíviában (a leírások szerint pihenés közben megölte egy indián).

A város alapításának 462. évfordulója alkalmából egy dal és videoklip is készült Chaves tiszteletére Jorge Suárez López zeneszerző-dalszövegíró tollából, Glendy Villegas előadásában:

Tierra de encantoA bűvölet földje
Voy bajando por la sierra
De mi Santa Cruz de antaño
Y aunque pasen muchos años
Sos hermosa, Ciudad Vieja

A la orilla del Sutó
Un gran hombre con visión
Con templanza y con tesón
A esta tierra la fundó

Tierra de encanto
Llanos, montañas y aves
A nuestro Ñuflo de Chaves
Lo homenajeamos con este canto
Jövök a hegyen lefelé
Az egykori Santa Cruzban
S még ha el is telik sok év
Öreg Város, gyönyörű vagy!

A Sutó patak partján
Egy nagyszerű ember látomással
Mértékletesen és kitartással
Ezt a földet alapította

A bűvölet földje
Síkságok, hegyek és madarak
Ñuflo de Chaves felfedezőnket
Ünnepeljük ezzel a dallal