2011. március 23., szerda

Mennyire érthetőek kölcsönösen az újlatin nyelvek?

A mai témánk szintén olyan kérdést tár fel, mely sok érdeklődőt foglalkoztat. Mivel az itt leírtakhoz szorosan kapcsolódik két előző bejegyzés (Nyelv és nyelvjárás problematikája és Dialektuskontinuum és a makronyelv), érdemes ezeket is átolvasni, melyek részleteibe nem kívánok újból belemenni.

Forum Romanum (Róma, Olaszország). Itt kezdődött minden hajdanán...

A kölcsönös érthetőség olyan fogalom, melyet tudományos módon nem lehet meghatározni, hiszen meglehetősen nagy a szubjektivitása. Egyáltalán mit értünk ezen? A kölcsönös érthetőség két elkülönült nyelvváltozat közötti „átérthetőséget” jelent az anyanyelvi beszélőik részéről, azt feltételezve, hogy ez a másik nyelvváltozat tudatos tanulása nélkül fennáll. Ebből rögtön kiderül, hogy ilyen elvileg csakis akkor jöhet létre, ha a vizsgált két nyelvváltozat (értsd: nyelv vagy nyelvjárás) mind szókincsben – beleértve az azonos vagy hasonló jelentésű szavakat –, mind kiejtésben olyan mértékben hasonlít, hogy a másik nyelvváltozat beszélőinek nem okoz különösebb gondot a megértése. Ez általában – de nem minden esetben! – igaz az egy-egy nyelvhez tartozó nyelvjárásoknak vélt nyelvváltozatokra (pl. a magyar esetében), de kisebb mértékben előfordulhat különállónak vélt, közeli rokonságban lévő nyelvek között is. Ekkor viszont számos szubjektív tényező is bejön a képbe: a beszélő műveltsége, „nyelvérzéke” vagy nyelvi fantáziája, a szöveg bonyolultsága, a szövegkörnyezet stb., amelyek mind meghatározzák, hogy egy beszélő mennyire lesz képes megérteni egy hasonló nyelvváltozatot. Nyilvánvaló az is, hogy nemcsak hasonló kiejtés, szókincs, hanem nagyfokú nyelvtani hasonlóság is szükséges ahhoz, hogy a kölcsönös érthetőség különböző nyelvváltozatok között létrejöjjön. Meg kell különböztetni továbbá a kölcsönös érthetőségtől az ún. passzív kétnyelvűséget (ez általában a többnyelvű vagy regionálisan többnyelvű országokban lehetséges), amely azt jelenti, hogy az egyik nyelv beszélője azért érti a másikat, mert megtanulta, csak nem használja. Bár a passzív kétnyelvűség elősegíti a kölcsönös érthetőséget, valójában nem pontosan az utóbbiról van szó.

Az újlatin nyelvek nagyon hasonló nyelvtani szerkezettel és szórenddel bírnak, és az alapvető segédszavak (elöljárók, névelők, személyes névmások) is eléggé hasonlítanak. Az akadályt tehát főleg a szókincs és a kiejtés jelentheti, mely utóbbi viszont meglehetősen eltérő lehet, olykor még igen közeli rokonságban álló újlatin nyelvek között is. Az Ethnologue: Languages of the World című online is elérhető nyelvadatbázis számszerűsített adatokat szolgáltat az újlatin nyelvek közötti szókincsbeli egyezések mértékére százalékban kifejezve, melyek az alábbi táblázatban szerepelnek („rétoromán” alatt a Svájcban beszélt romans, „szárd” alatt a logudorói nyelvjárás értendő):

(Forrás: El Mexicano / Ethnologue.com)

A táblázatból látható, hogy a legmagasabb százalékos átlagértékkel az olasz rendelkezik, ami azt jelenti, hogy az olasz szókincsben található a legkevesebb – a többi nyelvben nem meglévő – idegen vagy sajátos elem; míg ez a mutató a román esetében a legalacsonyabb, vagyis a legkeletibb újlatin nyelv rendelkezik a legtöbb olyan jövevényszóval, illetve sajátos lexikális elemmel, mely a többi újlatin nyelvben nincs meg. Szintén megállapítható, hogy a legnagyobb mértékű szókincsbeli egyezéseket mutató három újlatin nyelv sorrendben az olasz, a katalán és a spanyol, vagyis az egykori Római Birodalom magját alkotó nyelvek, míg a perifériás területekre került francia, rétoromán, román és szárd nyelvek nagyobb mértékű eltéréseket mutatnak. Az idegen [=nem latin/görög eredetű] elemek eloszlását tekintve a francia rendelkezik a legtöbb germán, illetve kelta eredetű (4%), a román a legtöbb szláv (14%), és a spanyol a legtöbb arab (5%) jövevényszóval.

E tájékoztató jellegű adatok természetesen mégsem jelentik azt, hogy a legnagyobb szókincsbeli egyezést mutató nyelvek lennének kölcsönösen a legjobban érthetőek, hiszen már tudjuk, hogy a kölcsönös érthetőséget a nyelvek hangtani sajátosságai nagymértékben befolyásolják. Így hiába van pl. a francia és az olasz között 89%-os szókincsbeli egyezés, a meglehetősen eltérő hangrendszer miatt a beszélt francia nemcsak az olasz, hanem a többi újlatin nyelv beszélői számára is szinte teljesen érthetetlen; s ugyanezt lehetne mondani a portugál–spanyol viszonylatában is: hiába van a két nyelv között szintén 89%-os szókincsbeli egyezés, a beszélt portugál megértése – a portugáliai sztenderd nyelvváltozatot véve alapul – egy „gyakorlatlan” spanyol beszélő számára szinte lehetetlen. A helyzet ugyanakkor fordítva már nem feltétlenül igaz: a portugálok sokkal jobban megértik a beszélt spanyolt, lévén az kevésbé tér el az írott formától, vagyis a kölcsönös érthetőség lehet egyirányú is (bár igazság szerint ezt már nem is lehetne kölcsönösnek nevezni).

Mindent összevetve tehát azt kell megnéznünk, hogy melyek azok az újlatin nyelvek, amelyek viszonylag magas szókincsbeli egyezést mutatnak és hangtanilag is hasonlóak. Ha csupán a magánhangzók kiejtését és a hangsúlyt vesszük alapul, akkor a sztenderd nyelvváltozatok közül a két potenciális jelölt az olasz és a spanyol: e két nyelv fonetikailag is nagyon hasonló (a magánhangzókat minden helyzetben, még hangsúlytalanul is ugyanazzal a hangértékkel ejtik), azonban természetesen még ez sem jelenti azt, hogy minden körülmények között tökéletesen érthetőek lennének: a gyakorlatban az eltérő szóhasználat szabhat korlátot a kölcsönös érthetőségüknek. Mindazonáltal, az olasz és a spanyol anyanyelvi beszélők saját tapasztalatai is megerősítik, hogy ez a két nyelv érthető leginkább kölcsönösen valamennyi újlatin nyelv közül, és akár hosszabb ideig is el tudnak úgy beszélgetni egymással, hogy mindegyikük a saját anyanyelvét használja (lásd még az alábbi videó hozzászólásait). Ezekről a nyelvekről ugyanakkor elmondható az is, hogy írásban sokkal jobban érthetőek, mint élőbeszédben: elég csupán egyetlen újlatin nyelv magasabb szintű ismerete ahhoz, hogy az egyszerűbb szövegeket bármely másik nyelven megértsük.

Az újlatin nyelvek és kölcsönös érthetőségük

Érdekes tény továbbá, hogy az újlatin nyelvek viszonylag nagyfokú szókincsbeli hasonlóságát nem is feltétlenül a latinból örökölt szókincs, hanem inkább az utólag átvett, közös latin jövevényszavak (műveltségszók) nagy száma teszi lehetővé. Az örökölt szavak ugyanis olyan mértékű – eltérő – változásokon mehetnek keresztül a beszélők ajkán, hogy egy idő után felismerhetetlenné válhatnak: pl. latin FÉMINA (> *femna > *femra~hemra) > sp. hembra, APPLICĀRE > sp. rég. allegar > llegar, vagy pl. FĪLIU > ósp. fijo [ˈfiʒo] > [ˈhiço] > sp. hijo [ˈixo], olasz figlio [ˈfiʎʎo] stb. Nem véletlen, hogy a népies jellegű újlatin nyelvű szövegek (pl. népdalok) már sokkal kevésbé vagy egyáltalán nem érthetőek – sőt, olykor még egyazon nyelv területi változatai esetén is nehezen. A műveltségszók jellemzője ugyanakkor, hogy nem, vagy csak részlegesen követték azokat a hangalaki változásokat, melyeken a beszélt nyelvi szavak keresztülmentek. Sokszor előfordul, hogy egy-egy szó beszélt úton öröklődik, hangalakilag megváltozik, majd újból átveszik az írott latinból más jelentésben, mely többé-kevésbé megőrzi hangalakját. Ily módon duplikátumok keletkeznek, a jelenséget pedig szóhasadásnak hívják (pl. APPLICĀRE > sp. llegar ’érkezik’ és aplicar ’alkalmaz’, vagy DÍGITU > sp. dedo ’ujj’ és dígito ’számjegy’ stb.).

13 megjegyzés

 1. Remek poszt! :) Jómagam valami olyasfélét hallottam, hogy a spanyol-olasz elég jól megérti egymást, de állítólag igaz ez a portugál-francia párosra is, mert hogy a két nyelv beszélt formája eléggé hasonló. Ez nem tudom, hogy az orrhangzókon kívül megjelenik-e más formában is, illetve, hogy ezen állítás egyáltalán igaz-e.

  VálaszTörlés
 2. Igen, ezt mondják (én is 80%-ban értem az olaszt, pedig sosem tanultam), a spanyol ismerőseim szerint is érthető az olasz, viszont itt is inkább csak egyirányú: az olaszok már kevésbé értik a spanyol élőbeszédet, főleg az európait (a latin-amerikait jobban megértenék). De itt is igaz a szubjektivitás: akinek nulla nyelvérzéke van, az egy olyat sem fog megérteni, hogy pl. cinque/cinco.

  Közben volt néhány elírás a cikkben, azokat javítottam, meg tudtam, hogy valamit elfelejtettem, de még beleírom. :)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ez erdekes! En azt gondolnam, hogy az olasz jobban megerti a spanyolt mint forditva. De ez csak intuicio. Elmagyaraznad nekem ervekkel is, hogy miert nincs igy megse? Szamomra a nyelvek kolcsonos erthetosege nagyon erdekes tema! Koszonom

   Törlés
  2. Hát ugye először is abból kell kiindulni, hogy a kölcsönös érthetőség elég sok szubjektív tényezőtől függ, és nem is mérhető pontosan. Mivel az újlatin nyelvek fonetikailag eléggé különbözőek ahhoz, hogy emiatt már ne értsék meg egymást a beszélőik, ezért a kölcsönös érthetőséghez eleve szükséges feltétel valamennyi nyelvi előképzettség, legalább az írott nyelv ismerete (két félanalfabéta pl. egyáltalán nem értené meg egymást).

   Az olasz és a spanyol a magánhangzórendszerükben nagyon hasonló, viszont a mássalhangzórendszerük eléggé eltérő: az olasz kiejtésben közelebb áll az írott változathoz, mint a spanyol. Éppen ezért van az, hogy az olasz inkább írásban érti meg a spanyolt, mint beszédben. Hasonló eset a spanyol és a portugál: az ő esetükben a spanyol áll közelebb az írott változathoz, ezért inkább a portugál érti meg a spanyolt és nem fordítva. Nem tudom, követhető-e a logika. :)

   Figyelembe kell venni azt is, hogy az újlatin nyelvek kölcsönös érthetőséget leginkább az írott/művelt nyelvhasználat útján meglévő közös latin szókincs eredményezi (vagyis lényegében az utólagos latin jövevényszavak); ha e nyelvek szókincse kizárólag a latinból folytonossággal, a nyelv természetes fejlődése útján örökölt szavakból állna, akkor semmit nem értenének meg egyáltalán egymás nyelvéből, legfeljebb a névelőt és a legegyszerűbb szavakat mint pl. casa 'ház' (a spanyol és a galiciai kivételével talán).

   Tehát az olasz és spanyol esetére visszatérve, igazából csak a művelt köznyelv érthető kölcsönösen: pl. a híreket egész jól megértik, de pl. a népdalokból szinte semmit, de ez így van akár egyetlen nyelv nyelvjárásai között is (pl. a galiciai és a spanyol alig megkülönböztethető a beszédben még egy spanyolul tudónak is, viszont egy galiciai népdal elég sok fejtörést tud okozni, hogy valaki csak spanyoltudással megértse).

   Törlés
  3. Hogy jobban el tudd képzelni, írok egy konkrét példát is. Vegyük a 'család' jelentésű egyszerű szót: latinul FAMILIA, olaszul famiglia, spanyolul familia, mindkettő kiejtése kb. [familja]. Ez egy közös latin (művelt) jövevényszó, amely nem a nép ajkán öröklődött. Ellenkező esetben olaszul *fameglia [famelja], spanyolul *hameja [amécha] lett volna. Megértették volna egymást? Nem valószínű (még írásban sem)...

   Törlés
 3. Egyébként találtam erről egy fórumot, nagyjából azt tükrözi, amit leírtam:
  http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080305120303AA7AptO

  VálaszTörlés
 4. Nagyon jó a poszt!!! Azt hozzá tenném, hogy a brazil portugál (melyben nincsenek redukált magánhangzók, mint az európaiban) kölcsönösen érhető a spanyol nyelvűeknek, és a brazilok is elég jól megérték a spanyol nyelvű szomszédaikat Nyelvi akadályok nem nagyon vannak Dél-Amerikában.

  VálaszTörlés
 5. Biztos így van, azt viszont megjegyezném, hogy még a brazíliai portugál is számos nyelvjárással rendelkezik: valamelyik kiejtésben alig különbözik a spanyoltól (pl. nem ejtik u-nak a szóvégi o-t, vagy csi/dzsi-nek a [ti]/[di]-t), tehát nyilván sokkal jobban érthetőek. Sőt, ha úgy vesszük, hogy a Spanyolországban beszélt galiciai végül is szintén portugál nyelvjárás (olyannyira, hogy az észak-portugáliai nyelvjárások és közte folyamatos az átmenet – csak éppen külön, spanyol alapú helyesírással rendelkezik), az viszont valóban szinte teljesen érthető a spanyollal (azt mondom, hogy egy spanyolul jól beszélőnek elsőre talán fel sem tűnne, hogy nem spanyolt hall).

  Viszont én gyakran hallgatok brazil zenét, és van olyan, melyből szinte minden szót értek, de olyan is, amelyikből egy szót sem, tehát nagymértékben függ a szövegkörnyezettől (pl. a port. chão vs. spanyol plano/llano, < lat. PLANU, aligha lenne érthető egymás számára).

  VálaszTörlés
 6. Az is nagyon érdekes,hogy a görög mennyire "latinos" hangzású (engem a spanyolra emlékeztet):

  http://www.youtube.com/watch?v=27vLAhU1Ouk&feature=related

  Patéra mas,pou eisai stous ouranous (görög)
  Padre nuestro,que estas en los cielos (spanyol)

  (Mi atyánk,ki vagy a mennyekben..)

  A latin nyelvekben és a görögben is vannak hasonló végződések,(-os,-ous,-ia) és a hangsúlyozás is hasonló.

  VálaszTörlés
 7. Tényleg hasonló hangzásúak, de csak az európai spanyolra igaz a jellegzetes apikoalveoláris [s] miatt. Azonban ez valóban csak akusztikai hasonlóság, annál nem több (azon kívül persze, hogy indoeurópai nyelv mindkettő). Ez valószínűleg azért van, mert a görög is és a latin is (illetve a spanyol is) nagyjából megőrizte az indoeurópai szóvégződéseket, vagyis a szóvégi magánhangzót és a többes szám -s jelét. Azt azonban tudni kell, hogy a görögben az -ós, -ás végződés általában alanyesetű egyes szám, ahogy a latinban az -us, -a. A latin -us, ill. tárgyesetű -um u-ja már a hangsúlytalan magánhangzó záródásának fejleménye, az archaikus latinban még -os, -om (vö. görög -ós, -ón) végződéseket találunk. A spanyolban viszont általában többes számú végződés az -os, -as, ami viszont a latin tárgyesetű többes szám folytatása az a- és o-tövű főneveknél (mivel ezeknél alanyesetben -ae és -i volt a többes jele).

  Ami a hangsúlyt illeti, ez is csalós: a görögben a hangsúly éppen az utolsó szótag felé tendál, míg a latinban és a spanyolban az utolsó előtti szótagon van általában. (Amúgy hallottam már görögöt spanyolul énekelni, bizony jellegzetes, felismerhető akcentusa van, innen is látszik, hogy azért mégsem annyira hasonló a két nyelv, csak nagyon felületesen.)

  Egyébként leginkább az igeragozás hasonló a spanyolban és a görögben, a hangsúly kivételével (ékezettel jelölve):

  gör. agapó 'szeretni': agapó, agapás, agapá, agapáme/agapúme, agapáte, agapán/agapún.

  sp. amar 'szeretni': ámo, ámas, áma, amámos, amáis (< ósp. amádes), áman.

  lat. AMARE 'szeretni': ÁMO, ÁMAS, ÁMAT, AMÁMUS, AMÁTIS, ÁMANT.

  VálaszTörlés
 8. Hogy teljes legyen a kép, itt van spanyolul is a "Los Pitufos"-ból egy részlet. :)

  http://www.youtube.com/watch?v=9xs99ZVc91c

  VálaszTörlés
 9. Üdv! Sajnos nem tudtam hova kéne kommentelnem, ezért egy ilyen újlatin nyelves poszthoz dobom a kommentem, remélem nem gond. Kérdésem pedig az lenne, hogy majd várható valamikor egy részletesebb poszt a saját állammal nem rendelkező de nyelvüket külön nyelvnek tekintő népekről/nyelvekről, mint amilyen az okcitán, katalán, arpitán, galíciai, stb.?

  VálaszTörlés
 10. A galiciairól volt már szó elég részletesen, a katalánról a nyest.hu-n írtam, de köszi az ötletet, kisebb nyelvekről mindenképp írok majd még.

  VálaszTörlés

Hozzászólás írásához regisztráció nem szükséges. Kérjük, hogy ne írj névtelenül, válaszd a Név/URL-cím profilt tetszőleges becenév megadásához (az URL-cím kitöltése nem kötelező). A komment beküldéséhez a harmadik féltől származó cookie-k engedélyezése szükséges!