2011. május 21., szombat

A kötőmód és használata

A témában újabb cikk is elérhető!

A kötőmód, amely a latin conjunctivus vagy subjunctivus (innen a spanyol subjuntivo) tükörfordítása, elnevezését valószínűleg onnan kapta, hogy alárendelő összetett mondatok mellékmondataiban olyan cselekvést, történést vagy körülményt fejez ki, amely a főmondat állításához köthető és nem tényszerű, bizonytalan, a beszéd pillanatában nem megvalósuló vagy megvalósulása nem lényeges.

Mondattanilag persze, kötőmód a magyarban is létezik, csak erről általában nem veszünk tudomást, mert a magyarban, mint fentebb írtam, nincsenek erre külön igealakok (tehát valójában nem beszélhetünk igemódról). Csupán igekötős igékkel mondhatjuk másképp az igét kötőmódban, megkülönböztetve a felszólító módtól. Megértéséhez próbáljuk értelmezni az alábbi három mondatot:
 1. Megcsinálod a leckét.
 2. Csináld meg a leckét!
 3. Azt akarom, hogy megcsináld a leckét.
Láthatjuk, hogy míg az 1. mondat egyszerű kijelentést, tényszerű állítást tartalmaz, tehát kijelentő módban áll, a 2. mondat felszólítás egy cselekvés elvégzésére, tehát felszólító módban áll. A harmadik mondat viszont valami egészen más: a főmondatban egy kívánság áll (azt akarom), míg a mellékmondat egy, a főmondat állításához kapcsolódó cselekvést fejezi ki. Bizonyára egyértelmű, hogy a harmadik mondat mellékmondata nem kijelentés (hiszen nem állítjuk azt, hogy valami megtörtént vagy éppen történik), de nem is felszólítás (lásd a 2. mondatot), hanem tehát olyan, nem tényszerű cselekvés kifejezése, amely a beszélő kívánsága szerint „meg kellene, hogy történjen”: ez a kötőmód.

A kötőmódot tehát általában mellékmondatokban, a főmondat állítmánya által meghatározott kétség, kívánság, bizonytalanság kifejezésére használják. Nézzük meg a fenti példamondatokat spanyolul is:
 1. Haces los deberes. ’Megcsinálod a leckét.’
 2. ¡Haz los deberes! ’Csináld meg a leckét!’
 3. Quiero que hagas los deberes. ’Azt akarom, hogy megcsináld a leckét.’
Mint látható, a 3. mondat mellékmondatában szereplő hagas igealak eltér a kijelentőtől és a felszólítótól is, mivel a kötőmód jelen idejében áll.

A spanyol kötőmódban hat igeidő van (presente, pretérito perfecto, pretérito imperfecto, pretérito pluscuamperfecto, futuro simple, futuro compuesto), ezek közül azonban ma már a két jövő időt (futuro simple, futuro compuesto) nem használják, csak irodalmi művekben szerepelnek – helyettük a mai köznyelvben a kötőmód jelen ideje használatos. A kötőmód ma használt négy igeideje közül kettő egyszerű, és folyamatos szemléletű (presente és pretérito imperfecto), kettő pedig összetett, és befejezett szemléletű (pretérito perfecto és pretérito pluscuamperfecto). Az alábbiakban a kötőmód igeidőiről és használatukról lesz szó részletesen.

A kötőmód jelen ideje (Presente de subjuntivo)

A kötőmód jelen idejének képzése viszonylag egyszerű: az I. (-ar végű), illetve a II–III. (-er és -ir végű) ragozási osztályba tartozó igéket a kijelentő mód jelen idejéhez képest „felcserélve” kell ragozni, vagyis az I. ragozásban az -a- helyett -e-, a II. és III. ragozásban pedig az -e- / -i- helyett -a- tematikus magánhangzó található a ragban; ezen kívül az egyes szám első személyű forma azonos alakú az egyes szám harmadik személyűvel (ez egyébként a kötőmód összes ragozására igaz).

Három szabályos ige ragozása a kötőmód jelen idejében (Forrás: El Mexicano)

A rendhagyó igék esetében a kötőmód jelen idejű alakjai általában a kijelentő mód jelen idejének E/1. személyű alakjából képezhetőek, az -o végződés „levágása” után megmaradó tőből, pl. hacer hag|ohaga, hagas, haga, hagamos, hagáis, hagan.

A kötőmód jelen idejét tehát, mint már fentebb említettem, kétség, kívánság, bizonytalanság kifejezésére használják. Ezen kívül szintén kötőmóddal fejeznek olyan jövőbeli eseményt, amely várható, de bekövetkezésének időpontja ismeretlen vagy bizonytalan (tehát „nem megvalósuló”), továbbá minden olyan cselekvést, történést, amelyről a főmondatban értékítételet (benyomást, véleményt) kifejező ige szerepel. Az alábbiakban néhány példát olvashatunk a használatára.
 • He invitado a Pedro a la fiesta, aunque no creo que venga. ’Meghívtam Pétert a buliba, bár nem hiszem, hogy eljön.’
 • Dile que me traiga las flores. ’Mondd meg neki, hogy hozza el nekem a virágokat.’
 • Tal vez cantemos en la ceremonia. ’Talán énekelünk majd a rendezvényen.’
 • Cuando visites mi país, te invitaré a comer algo típico. ’Amikor majd ellátogatsz az országomba, meg foglak hívni valami jellegzeteset enni.’
 • —¿Qué significa esto? —No sé lo que signifique. ’Mit jelent ez? – Nem tudom, mit jelentsen’ (szó szerint: ’Nem tudom, [mi az,] amit jelentsen’).
 • Espero que te encuentres bien. ’Remélem, hogy jól érzed magad.’
 • Me encanta que llueva. ’Imádom, hogy esik az eső’.
Bár szintén a kötőmód jelen idejű alakjait kölcsönzi a felszólító mód is az E/2. és T/2. állító alakok kivételével (vagyis az állító alakok közül az E/3., a T/1. és a T/3., illetve valamennyi tiltóalak), ebben az esetben használata – mondattanilag – nem kötőmódú.

Különbség a magyar és a spanyol használat között
Míg magyarul szintén kötőmóddal (látszólag felszólító igealakkal) kérdezünk adott cselekvés elvégzésének szükségességére, azaz a „Mit tegyek (tegyünk, tegyél, tegyen)?” vagy „Csináljak (csináljunk, csináljon) valamit?” típusú mondatokban, spanyolul sem a kötőmódot, sem a felszólító módot nem használják közvetlen kérdés feltevésére. Ilyen esetekben, amennyiben a kérdés saját magunkra vonatkozik (vagyis egyes és többes szám első személyben), egyszerűen a kijelentő mód jelen ideje, minden más személyben pedig körülíró szerkezet használatos: ¿Te lo compro? ’Megvegyem neked?’; ¿Qué le decimos? ’Mit mondjunk neki?’; ¿Qué deben/deberían hacer? ’Mit csináljanak? stb.

A kötőmód befejezett múltja (Pretérito perfecto de subjuntivo)

A kötőmódnak a kijelentő móddal ellentétben csak egy befejezett múltja van, amely összetett igeidő: képzése az haber segédige kötőmódú jelen idejű alakjaival – haya, hayas, haya, hayamos, hayáis, hayan – és a befejezett melléknévi igenév (participio) „semleges” alakjával – cantado, comido, vivido – történik. Használata lényegében megegyezik a kötőmód jelen idejének használatával, azzal a különbséggel, hogy befejezett cselekvésre vagy történésre vonatkozik. Néhány példa a használatára:
 • Es posible/probable que hayan llegado. ’Lehetséges/valószínű, hogy megérkeztek.’
 • ¡No puede ser que todavía no hayáis cumplido lo que prometisteis! ’Nem lehet, hogy még nem teljesítettétek, amit megígértetek!
 • Quizás lo haya hecho. ’Talán [már] megtette.’
 • Espero te haya gustado mi regalo. ’Remélem, tetszett neked az ajándékom.’
 • Lo importante es que te hayas curado. ’Az a fontos, hogy már meggyógyultál.’

A kötőmód folyamatos múltja (Pretérito imperfecto de subjuntivo)

A folyamatos múlt egyszerű, és – mint a nevében is benne van – folyamatos szemléletű igeidő. Kétféle ragozása lehetséges: egy ún. „-ra végű”, valamint egy „-se végű” (történetileg az első a latin kijelentő mód régmúltjából, a második pedig a latin kötőmód régmúltjából származik). Mindkét ragozás jelentése és használata – kevés kivétellel (lásd később) – megegyezik, azzal a különbséggel, hogy a köznyelvben a -ra végű alakok gyakoribbak. Képzését az alábbi táblázat szemlélteti.

Három szabályos ige ragozása a kötőmód folyamatos múltjában (Forrás: El Mexicano)

Mint látható, a II. és III. ragozású igék képzése megegyezik. A rendhagyó igék esetében a ragok a perfectumtőhöz* járulnak; legegyszerűbben a kijelentő módú egyszerű befejezett múlt (pretérito perfecto simple) T/3. személyű alakjából a -ron végződés „levágásával” képezhetőek: pl. saber → supie|ron → supiera/supiese, supieras/supieses stb.

Az imperfecto de subjuntivo használata az alábbiak szerint történik:
 • jelen idejű feltételes mondatok (általában ’ha’-val bevezetett) mellékmondataiban a feltétel leírására – a főmondatban ilyenkor a kijelentő mód condicional simple igeideje áll.
 • múlt idejű alárendelő összetett mondatok mellékmondataiban (pl. „függő beszédben”) kívánság, kétség, bizonytalanság kifejezésére;
 • óhajtó mondatokban, ha a kívánság már nem teljesülhet;
 • udvarias kérés, kívánság kifejezésére (a querer, poder, deber igékkel ebben az esetben csak a -ra végű alak használható);
 • a -ra végű alak állhat múlt idejű események elbeszélésekor az összetett mondatok mellékmondatában, jellemzően a ’mielőtt’, ’miután’ kifejezéseket követő állítmányban (ilyenkor a pretérito pluscuamperfecto de indicativo vagy a pretérito perfecto simple igeidőt helyettesíti). Ez esetben valójában nem is kötőmódról van szó, hanem a latin kijelentő mód régmúltja (CANTAVERAM ~ CANTARAM) köszön vissza e használatban, amely még a középkori spanyolban is így volt.
A fentiek alapján nézzünk egy-egy konkrét példát a használatra:
 • Si supiera (supiese) cuál es el problema, podría resolverlo. ’Ha tudnám, mi a baj, meg tudnám oldani.’
 • Me gustaría que me ayudaras (ayudases) a traducir algunas frases al español. ’Szeretném, ha segítenél nekem lefordítani néhány mondatot spanyolra.
 • No creímos que estuvierais (estuvieseis) en casa. ’Nem hittük, hogy otthon vagytok.’
 • Les pidió que le dijeran (dijesen) la verdad. ’Azt kérte tőlük, hogy mondják el neki az igazat.’
 • ¡Ojalá vinieran (viniesen) a verme! ’Bárcsak eljönnének meglátogatni engem!’
 • ¡Si tú supieras (supieses) cuánto te quiero! ’Ha te azt tudnád, mennyire szeretlek!’
 • Quisiera pedirte un favorcito. ’Szeretnék kérni tőled egy apró szívességet.’
 • Murió antes de que recibiera (recibiese) auxilio. ’Meghalt, mielőtt segítséget kapott volna.’
 • Después de que ganaran (= habían ganado / ganaron) el campeonato, menuda fiesta hicieron. ’Miután megnyerték a bajnokságot, óriási bulit csaptak.’
 • Negaba que estuviera (estuviese) cansada, aunque lo parecía. ’Tagadta, hogy fáradt, pedig annak tűnt.’

A kötőmód régmúltja (Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo)

A régmúlt összetett, befejezett igeidő. Képzése az haber segédige kötőmódú folyamatos múltjával – hubiera/hubiese, hubieras/hubieses, hubiera/hubiese, hubiéramos/hubiésemos stb. – és a befejezett melléknévi igenévvel (participio)cantado, comido, vivido – történik.

Használata hasonló az előző részben tárgyalt folyamatos múltéhoz, azzal az eltéréssel, hogy ahhoz képest előidejűséget – előtte végbement cselekvést vagy történést, pontosabban ezekkel kapcsolatban kétséget, bizonytalanságot, valószínűséget – fejez ki; vagyis ezt az igeidőt használják akkor, amikor a főmondat állítmánya múlt időben van, és ahhoz képest múlt idejű – bizonytalan, kétséges, valószínű – esemény szerepel a mellékmondatban. Így ezt az igeidőt használják:
 • múlt idejű feltételes mondatok (általában ’ha’-val bevezetett) mellékmondataiban – ilyenkor a főmondatban is állhat ugyanez az igeidő, bár az irodalmi nyelvben nem ez, hanem a kijelentő mód condicional compuesto igeideje használatos;
 • múlt idejű óhajtó mondatokban;
 • múlt idejű cselekvés vagy történés valószínűségének kifejezésére függő beszéd mellékmondatában (idézett tagmondatában), ha a főmondat (idéző tagmondat) állítmánya múlt időben van.
Lássunk akkor néhány példát a kötőmód régmúltjának használatára:
 • Hubiera (hubiese, habría) escrito más, si hubiese (hubiera) tenido más tiempo. ’Többet írtam volna, ha több időm lett volna.’
 • Si hubieras (hubieses) tomado tus medicamentos, ahora estarías bien. ’Ha bevetted volna az orvosságaidat, most jól éreznéd magad.’
 • ¡Como si no (lo) hubieras sabido! ’Mintha nem tudtad volna!’
 • ¡Ojalá hubiéramos (hubiésemos) visto el mar! ’Bárcsak láttuk volna a tengert!’
 • Nos alegrábamos que os hubierais sentido bien. ’Örültünk, hogy jól éreztétek magatokat.’

A kötőmód jövő idői (Futuro de subjuntivo)

Érdekességként érdemes még beszélni röviden a kötőmód két jövő idejéről (futuro simple és futuro compuesto de subjuntivo), melyek ma már csak az irodalmi nyelvben, jogi szövegekben, illetve régi spanyol művekben fordulnak elő; a köznyelvben már csak néhány „rögzült kifejezésben” találkozhatunk velük (pl. sea lo que fuere ’legyen, ami lesz’ vagy digan lo que dijeren ’mondjanak, amit [majd] mondanak’ stb.). Mindazonáltal, a futuro (simple) de subjuntivo ismerete része az általános műveltségnek a spanyol anyanyelvűek között, ezért a hivatalos szótárak ragozási táblázataiban máig szerepel ez az igeidő.

Képzése szintén a perfectumtőből történik, oly módon, hogy a kötőmód folyamatos múltja (imperfecto de subjuntivo) „-ra végű” alakjainak -a-ja helyébe -e- kerül.

Három szabályos ige ragozása a kötőmód egyszerű jövő idejében (Forrás: El Mexicano)

Ezen igealakok jelentése kb. ’ha majd énekelek (hogy majd énekeljek)’, ’ha majd eszem (hogy majd egyek)’, illetve ’ha majd élek (hogy majd éljek)’ volt. Példaként, Spanyolország Alkotmánya (Constitución Española) a következő mondattal kezdődik:
Don Juan Carlos I, Rey de España, a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes han aprobado y el pueblo español ratificado la siguiente Constitución: [...]

’I. János Károly Úr, Spanyolország Királya, mindenkihez, akik a jelen [törvényt] majdan látják és megértik, tudjátok meg: Hogy az Országgyűlés elfogadta, és a spanyol nép jóváhagyta az alábbi Alkotmányt: [...]’
A szövegben szereplő vieren (’majd látják’; →ver) és entendieren (’majd megértik’; →entender) a kötőmód jövő idejű igealakjai. A kötőmód befejezett jövőjével – melyet az haber segédige kötőmódú egyszerű jövő idejével (hubiere, hubieres stb.) és a befejezett melléknévi igenévvel (cantado, comido, vivido) képeznek, csak régi irodalmi művekben találkozhatunk, mint pl. Cervantes Don Quijote című regényében a 17. század elejéről:
Dice, pues, que bien se acordará, el que hubiere leído la primera parte desta historia, [...]
’Azt mondja, hát, hogy jól fog emlékezni az, aki [addigra már] elolvasta az első részét e történetnek, [...]’

Nos, kedves érdeklődők, nyelvtanulók, ennyit gondoltam írni a „rettegett” subjuntivo-ról. Ha úgy érzed, hogy a cikk alapján nem sikerült teljesen megértened a kötőmód használatát, vagy hallottál, olvastál egy olyan mondatot, amelyben nem érted, miért kötőmódot használtak, kattints ide!


* A perfectumtő („multidő-tő”) az ún. erős igék – melyek hangsúlya a szabályosokétól eltérően az egyszerű befejezett múlt E/1. és E/3. személyű alakjában a tőre esik – rendhagyó töve, melyhez a kijelentő módban az egyszerű befejezett múlt, a kötőmódban a folyamatos múlt és a jövő idő ragjai járulnak; pl. az hacernél az hic-, a querernél a quis-, a tenernél a tuv-.

65 megjegyzés

 1. "és a befejezett melléknévi igenévvel (participio) – cantado, comido, vivido – történik."
  Ez a vivido szó a "viva" élet/élni szóból jön ? Mármint ez ahhoz hasonló,h. pl. a germán nyelvek is használják egyes igék múltidejű alakjaihoz a létigét,főleg hogyha állapotváltozással vagy mozgással függnek azok össze:pl: brechen-brach- ist gebrochen ({el}törik),schwimmen -shwamm - ist geschwommen (úszik),sterben - starb - ist gestorben ({meg}hal) vagy pl. angol i was born (születtem),stb.
  A spanyolban vagy a többi latin nyelvben is van ilyen jelenség (tkp. hogy a létige szerepet játszik egyes igék múltidejű alakjainak képzésében) ?

  VálaszTörlés
 2. Nem egészen. Az 'élni' a vivir, ez a szótári alak, ennek befejezett melléknévi igeneve (participiuma) a vivido,-a,-s. '(le-/meg-)élt'; pl. momentos vividos 'megélt pillanatok'. A "viva" az '(hogy) éljen', az 'élet' a vida. Persze etimológiailag nyilván ugyanarról a szócsaládról van szó.
  Az haber viszont nem létige: az angol megfelelője a "to have", németül "haben", eredetileg 'neki van' a jelentése, az újlatin nyelvekben az összetett (befejezett szemléletű) igeidőket képzik vele. A kései latinban és az olaszban viszont valóban használják a létigét is a múlt idő kifejezésére, ez viszont a szenvedő szerkezetből jön. Az olasz pl. így megkülönbözteti a múlt idő képzésénél a valós cselekvést a történéstől: ha cselekvést fejez ki, amely függ a cselekvő szándékától, akkor az avere igét használja (ha comprato un libro 'vett egy könyvet'), ha viszont történésként fogják fel, akkor az essere létigével mondják (è arrivato 'megérkezett'). A spanyolban viszont nincs ilyen jellegű különbség (ha comprado un libro / ha llegado, ugyanakkor lehet mindkettőt szenvedőben is mondani: el libro es comprado 'a könyv meg van vásárolva / el tiempo es llegado 'az idő el van jőve').

  VálaszTörlés
 3. Azt azért én is tudtam,h. a habere nem létige.. :)

  VálaszTörlés
 4. Akkor én értettelek félre, mert úgy írtad, hogy "a germán nyelvek is használják egyes igék múlt idejű alakjaihoz a létigét", a spanyol viszont az habert használja, nem a létigét. :)

  VálaszTörlés
 5. Nos, azért az óangol nyelvben pl. két igeidő volt (jelen - múlt), azokat is flexióval képezték, nem kellett hozzá sem segédige.

  lufode (szerettem)
  lufodest (szerettél)
  lufode (szeretett)
  lufodon (szerettünk, szerettetek, szerettek)

  VálaszTörlés
 6. Nem tudom, hogy kapcsolódik ez a témához, de a spanyolban sem mindig kell segédige. Arról van csak szó, hogy elméletileg minden egyszerű igeidőnek van egy összetett párja, amely ahhoz képest előidejűséget fejez ki, ugyanabban a szemléletben (más kérdés, hogy nem mindet használják):
  canto 'énekelek' vs. he cantado 'már/éppen énekeltem'
  canté 'énekeltem' vs. hube cantado 'előtte énekeltem' (nem használják)
  cantaba 'sokáig énekeltem' vs. había cantado 'előtte éppen/sokáig énekeltem'
  cantaré 'énekelni fogok' vs. habré cantado 'addigra már énekeltem'
  cantaría 'énekelnék' vs. habría cantado 'énekeltem volna'.

  S ugyanez kötőmódban is:

  cante 'hogy én énekeljek' vs. haya cantado 'hogy én már énekeltem'
  cantara/-se 'ha énekelnék' vs. hubiera/-se cantado 'ha énekeltem volna'

  Igeneveknél pedig:

  cantar 'énekelni' vs. haber cantado 'énekelt lenni' (ez ún. befejezett főnévi igenév)
  cantando 'énekléssel/énekelve' vs. habiendo cantado 'énekléssel/énekelve lévén'

  Szerintem eléggé átlátható a rendszer. ;)

  VálaszTörlés
 7. Hozzá konkrétan nem kapcsolódik, csak Roland által előhozott témához. :)

  Egyébként létezik a spanyolban consecutio temporum? (igeidő egyeztetés függő beszédben)

  VálaszTörlés
 8. Létezik, persze:

  Pedro dice: "Iré a verte". 'Péter azt mondja: "El fogok menni meglátogatni téged."'
  Pedro dijo que iría a verme. 'Péter azt mondta, hogy el fog jönni meglátogatni engem.'

  vagy pl.

  Carlos dice: "Te espero". 'Károly mondja: "Várlak téged."'
  Carlos dijo que me esperaba. 'Károly azt mondta, hogy várt engem.'

  VálaszTörlés
 9. Nagyon szépen köszönöm! Elnézést, kissé félreérthetően fogalmaztam.

  Ezek függő kijelentések, s ez esetben pl. a latin nyelvben nem kell consecutio temporum, mert igeneves szerkezet van utána:

  Carolus dixit /se me exspectavisse/me expectatum esse.

  Függő kérdések/felszólítások esetén ugyanez a helyzet?

  Károly azt kérte, hogy majd várd meg őt.
  Carolus rogavit /ut/quem/ expectares.

  Károly kérdezi, hogy Karolina hogy van.

  Carolus percontatus est, simul ut se haberet.

  VálaszTörlés
 10. Igen, persze:

  Károly azt kérte, hogy majd várd meg őt:
  Carlos pidió que lo/le esperaras/esperases.

  Károly kérdezi, hogy Karolina hogy van.
  Carlos pregunta cómo está Carolina.

  Károly kérdezte, hogy van Karolina.
  Carlos preguntó cómo estaba Carolina.

  Az utóbbi két esetben spanyolul viszont nem használ kötőmódot, csak akkor, ha kívánságot vagy kétséget akar kifejezni. A 'Kérdezi/kérdezte, hogy hogy van' viszont nem kétség, nem is kívánság, hanem egyszerű tényszerű állítás.

  VálaszTörlés
 11. Muy buen trabajo! Solamente dos pequeñas matizaciones: "..creímos que estabais en casa .." ( "creímos que SI estuvierais en casa podríamos jugar a las cartas" ) 'Azt hittük, hogy otthon vagytok.

  '"Pedro dijo que iría a verme. 'Péter azt mondta, hogy el fog jönni meglátogatni engem." ..... iría a verme, es: el fog MENNI meglátogatni. "Pedro dijo que iría ( a algún lado ) a verme: a mi casa, al trabajo, etc.
  "Péter azt mondta, hogy el fog jönni meglátogatni engem= Pedro dijo que VENDRÍA a verme.

  VálaszTörlés
 12. Gracias, Irene. Lo del artículo modifiqué así:
  "No creímos que estuvierais (estuvieseis) en casa. 'Nem hittük, hogy otthon vagytok.'"

  Tenías razón, pues si la oración es afirmativa, no se usa el subjuntivo.

  VálaszTörlés
 13. Bocsánat,egy kérdés a subjuntivo használatáról: Ha azt mondom hogy "Es verdad que..." akkor subjuntivot vagy indicativot kell hogy használjak??Mert ugye ez nem is fej-ige..
  Köszönöm!

  VálaszTörlés
 14. Az ilyen esetben indicativót használunk, hiszen miről is van itt szó: adott egy állítás, amire rákérdezünk, hogy igaz-e. Állítást pedig kijelentő módban teszünk (vagyis itt nem kételkedünk, hanem kérdezünk): ¿Es verdad que los españoles son descendientes de los romanos? 'Igaz, hogy a spanyolok a rómaiak leszármazottai?' – No creo que lo SEAN. 'Nem hiszem, hogy azok' (itt már természetesen kötőmód áll, hiszen kételkedünk).

  VálaszTörlés
 15. "Ya era un escritor famoso antes de que recibiera (recibiese) el Premio Nobel de Literatura. 'Már [akkor] híres költő volt, mielőtt megnyerte az irodalmi Nobel-díjat.'"

  Ez a mondat ugyanezt jelenti?: Ya había sido un escritor famoso antes de que recibió el Premio Nobel de Literatura.
  Csak mert a folyamatos régmúltat már ismerem, a kötőmóddal még csak barátkozom :).

  VálaszTörlés
 16. Igen, nagyjából ugyanaz, talán azzal az árnyalatnyi különbséggel, hogy a te mondatod szerint "már réges régen (is)" az volt. :)

  VálaszTörlés
 17. Apró sikerélmény. Sokat segít ez a blog, köszönjük!

  VálaszTörlés
 18. Köszönjük az blogot. Sok jó és hasznos dolog található egy helyen. Üdv.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Csatlakozom bb-hez, csodalatos a blog! Es a blogger hozzaallasa is! Koszonjuk!

   Törlés
 19. Ya era un escritor famoso antes de que "recibiera (recibiese)" el Premio Nobel de Literatura.
  Már egy híres író volt mielőtt "elfogadta volna" az irodalmi Nobel díjat.

  Ya "había sido" un escritor famoso antes de que "recibió" el Premio Nobel de Literatura.
  Már "réges-régen" egy híres író "volt" mielőtt "elfogadta" az irodalmi Nobel díjat.

  VálaszTörlés
 20. A "Carlos dijo que me esperaba. 'Károly azt mondta, hogy várt engem." mondattal kapcsolatban kerdeznem: nem inkabb ugy lenne helyes, hogy: "Carlos dijo que me esperaba. 'Károly azt mondta, hogy vár engem" ? A magyar relativ idoegyeztetest hasznal, igy a mult ido eloidejuseget jelentene, itt pedig a ket tagmondat egyideju. Persze ebben a konkret peldaban mindket megoldas (vart es var) hasznalhato ugyanabban a jelentesben, de ez inkabb kivetel, specialis eset, altalanossagban talan szerencsesebb a spanyol folyamatos multat, mikor az indefinidoval van egyeztetve, a magyar jelenidovel forditani, legalabbis egy nyelvtani peldamondatban. Nem mondom, hogy igy nem helyes, csak talan felreertheto, ha valaki nem teljesen biztos a hasznalataban es e peldamondat alapjan kivan analog mondatokat "gyartani". Jol latom? csak kerdeznem, en sem vagyok biztos.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Igazad van, tényleg így kellett volna helyes(ebb)en fordítani. Hirtelen nem is találtam ezt a mondatot, aztán rájöttem, hogy hozzászólásban írtam.

   Törlés
  2. Koszonom a gyors valaszt! Nem kijavitani akartalak, hanem epp ellenkezoleg, nem vagyok teljesen biztos a consecutio temporum-ot illetoen. Tudnal segiteni, hogy mindegyik igeidohoz leirnad, hogy melyik igeidot hasznaljuk a masik tagmondatban elo-, egy-, es utoidejuseg eseten, igy, szisztematikusan? Nagy segitseg lenne.

   Törlés
  3. Király Rudolf Tanuljunk könnyen, gyorsan spanyolul c. könyvében nagyon szépen össze van foglalva a téma két oldalban, példákkal, megpróbálom megszerezni PDF-ben és beteszem neked. Szerintem jobb lesz így, mintha most itt megpróbálnám feltalálni a spanyolviaszt. :)

   Törlés
  4. Koszonom szepen, az jo lenne!

   Törlés
  5. Sikerült megszereznem PDF-ben (köszönet érte El Vaquero nevű olvasónknak), kiszedtem neked a vonatkozó részt egy 3 oldalas TIF-be. Egyúttal bele is javítottam néhány helyen, mert sajnos a hozott spanyol példáknál nem egy esetben rossz igeidőben/módban áll a mellékmondat igéje (itt a baj magyar tankönyvekkel, hogy éppen az van elrontva mindenhol, ami a lényeg lenne).

   Ez már a javított változat (az általam tett javítások pirossal, így látni fogod, mit szúrt el a szerző).

   Törlés
  6. Koszonom szepen ( es termeszetesen El Vaqueronak is!)! Csak az elso oldalt tudtam megnyitni, mi lehet az oka?

   Törlés
  7. Nincs mit. Alapmű. A mekszikóitól elvártam volna, hogy már múltkor lementse magának, ha már legalább sombrerója nincs.

   A képeket nekem csak a GIMP képszerkesztő nyitotta meg (és elmenthető vele oldalanként). A IrfanView, az XnView, a Windows (XP) képnézője csak az első oldalt nyitja meg. A Paint meg sem nyitja. Hiába a sombrerótlanok nagyon tudnak tárolási formátumot választani :P

   Törlés
  8. Az kizárt, hiszen IrfanView-val csináltam. Amikor behívod, csak az első oldal látszik, de lapozni kell (a menüsorban a "lapokon lévő piros nyíl" kinézetű gombot kell használni).

   Törlés
  9. Nálam régebbi IrfanView van fent, kicsit máshogy néz ki, de valóban működik, ezt a lapozási lehetőséget nem vettem észre.

   Törlés
  10. Mar ok, en is a GIMPpel nyitottam meg.

   Törlés
  11. Lenne egy kerdesem. Utoidejuseg eseten az "Esperamos que Eva estudiara/estudiare bien." peldamondatnal a kijelento mod jovo ideje nyilvanvaloan tevedes, de a kotomod jovoideje is? ugy ertem, hogy tudom hogy mar nem hasznaljak, de ez eredetileg helyes volt csak mar elavult, vagy eredetileg sem volt az, mint a kijelento mod jelen?

   Törlés
  12. hibaztam, a kerdesem helyesen: "ugy ertem, hogy tudom hogy mar nem hasznaljak, de ez eredetileg helyes volt csak mar elavult, vagy eredetileg sem volt az, mint a kijelento mod JOVO?"

   Törlés
  13. Persze, helyes volt, amikor még használták, de mivel ma már nem használják, ilyet ma senki sem mondana, ezért ma már nem helyes. Egy biztos, hogy az esperar igével, jelentéséből adódóan (mivel olyasmit fejez ki a 'reméljük', amiről azt szeretnénk, hogy úgy lenne, de nem vagyunk róla meggyőződve, hogy tényleg úgy van) nem állhat semmilyen kijelentő módú igealak a mellékmondatban.

   A suponer igénél pedig éppen ellenkezőleg, ha valamit feltételezünk, hogy úgy van, akkor azt nem kívánjuk, hogy úgy legyen, és nem is kételkedünk benne, következésképpen mivel egy állítást feltételezünk, a kijelentő módot kell ezen igével használni a mellékmondatban, nem pedig a kötőmódot. Az analógia pontosan ugyanaz, mint a creer igénél: ha valamit hiszek, abban nem kételkedek (Creo que vendrá), ha viszont nem hiszem, akkor kételkedek (No creo que venga).

   A probléma sajnos az, hogy a szerző – bármennyire is tisztelem, mert biztos magasan képzett tanár volt – alapvető tárgyi tévedésben volt. Mentségére fel lehetne hozni, ha mondjuk 50 évvel ezelőtt, amikor a könyvet megírta, még így használták volna, de a nyelv azért nem változik ennyire gyorsan, tehát egyértelműen tévedésről van szó. Vagy pedig 100-200 éves forrásokból dolgozott.

   Ez a baj a régi tankönyvekkel, hogy akkoriban nem volt szokás anyanyelvi lektorokkal átnézetni őket, és internet sem volt, ahol lehetett volna ellenőrizni, hogy mond-e olyat ma bárki is.

   Törlés
  14. Meg egy kerdesem lenne. Ertem, hogy mar nem hasznaljak a kotomod jovoidoit, De az peldaul helyes, hogy "Esperamos que Eva vaya a estudiar bien."? Mert itt, bar mondattanilag jovo ido van analitikus szerkezettel kifejezve, de alaktanilag kotomod jelen ido. Erzesem szerint helyes, de nem tudom hasznaljak-e.

   Törlés
  15. Helyes, de ritkán használják, erőltetett. Sajnos mivel más módja ilyen esetben nincs az utóidejűség kifejezésének, kétértelműek az olyan mondatok, mint az Espero que estudie bien ('Remélem, hogy jól tanul most', illetve 'Remélem, hogy jól tanul majd').

   Ezzel nem lehet mit kezdeni, ha fontos, hogy jelenről vagy jövőről van szó, akkor a szövegkörnyezetből valószínűleg kiderül. Például ha azt mondod, hogy Espero que estudie bien en la secundaria, és egy olyan személyre vonatkozik a mondat, aki még nem jár középiskolába, akkor ezzel már egyértelműsítetted, hogy jövőt fejez ki. Félreértés tehát valószínűleg nem lesz, mivel mindent valamilyen szövegkörnyezet összefüggésében mondasz, a mondatok nem csak úgy a levegőben lógnak.

   Törlés
 21. Szia.
  Véletlen bukkantam az oldaladra.Szeretnék kérni egy kis segitséget.
  Ezt a mondatot leforditanád nekem?Segitséged elöre is köszönöm.

  Félve néztem rád,hiszen az az érzés annyira készületlen ért.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Con miedo te miré, pues aquel sentimiento me llegó/tocó tan inesperado.

   Arra kérnélek viszont, ha máskor ilyen kérdésed van, ami nem a témával kapcsolatos, akkor az Offtopichoz, ami erre van. :)

   Törlés
 22. Elnézés,csak utána olvastam.
  Segitséged nagyon köszönöm,és ne haragudj.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Dehogy haragszom, és nagyon szívesen. Máskor is bátran kérdezz, ha tudok, segítek.

   Törlés
 23. Kedves "El Mexicano" vegtelenul orulok hogy megtalaltam ezt a blogot. en is spanyol anyanyelvu tanartol tanulok es bizony szuksegenm van a magyar "vilagos" magyarazatra is. Gratulalok az osszes feldolgozashoz, eszmeletlen nagy es gazdag munka ez. Nem lenne egy pdf valtozata az egyes magyarazatoknak, hogy mindig magammal hordhatnam es olvashatnam akarmilyen korulmenyek kozott a keziratot? koszonettel zsuzsa

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Zsuzsa! Örülök, hogy hasznodra válik a blog. Sajnos jelenleg nincs olyan szolgáltatása, hogy PDF-be közvetlenül el lehetne menteni a cikkeket, de természetesen annak nincs semmi akadálya a részemről, hogy bemásold egy-egy Word-dokumentumba, és PDF-be elmentsd őket (a 2007-es Wordnek már van ilyen szolgáltatása). Ha kijelölöd a szöveget és CTRL+C – CTRL+V billentyűkombinációkkal közvetlenül bemásolod Wordbe, a formátum sem veszik el.

   Törlés
  2. Lehet úgy is, ahogy A Mehhhikói írja. Meg úgy is, hogy Pdf Creatorral, vagy BullZip-pel vagy Microsoft OneNote-tal kinyomtatod az oldalt böngészőből pdf-be. Sőt, ha e-könyvolvasóra, vagy telefonra kell, akkor a html-be elmentéssel is meg lehet próbálkozni, nem muszáj pdf-ezni.

   Tessék tanulni, A Mehhhikói kikérdezi :D

   Törlés
  3. koszonom megprobalom pdf creatorral, mert ha lehetne el akarnam kerulni a sotet alapot. a telefon valtozatrol lemondok, mert kiesik a szemem az olvasasnal, html-es elmentes is jo lehet. mindezekhez, Ti nem tudjatok, nekem segitsegre van szuksegem, mert kisiskolas vagyok a temaban. udvozlettel zsuzsa

   Törlés
 24. A kötőmód használatáról is lehetne majd később egy bővebb cikk? :)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ennél bővebben nem tudnék mit írni róla, meg az igazság az, hogy nem is érdemes. A konkrét használatát úgyis csak a gyakorlat során lehet elsajátítani.

   Törlés
 25. Szia!
  Meg szeretném kérdezni tőled, hogy ismered-e a kreatív nyelvtanulás spanyol anyagát?
  És persze a fő kérdés az, hogy mennyire találod helyesnek a példamondatokat. Azért kérdezem, mert otthon tanulom a nyelvet, de az összetett mondatokban (X. lecke) sokszor nem látom a logikát hogy miért használ subjuntivot vagy cond-t vagy éppen kijelentő módot. Nézem a tankönyveket is és olvaslak téged is, és még így sem világos. Valószínű hogy az én "készülékemben" van a hiba, de azért gondoltam megkérdezem, mert említetted a Király-féle tankönyvről is, hogy vannak hibák benne.
  Előre is köszi:
  Árpád

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Árpád! Őszintén szólva nem nagyon foglalkozom a magyar kiadású spanyolkönyvekkel, mert nincs túl jó véleményem/tapasztalatom az itteni spanyolnyelv-oktatási gyakorlatról, így aztán semmin sem csodálkoznék. Sajnos 100 éves, teljesen elavult dogmákra építenek mindent, amikor azóta már teljesen másképp beszélnek az emberek. Viszont ha konkrét mondatokkal kapcsolatosan van kérdésed, természetesen szívesen elmagyarázom. (Ha a Gaál Ottó-féle anyagra gondolsz, az megvan PDF-ben.)

   Törlés
 26. A Gaál Ottó féle anyagra gondoltam. Igazából nem tanulásra használom, hanem gyakorlásra. Jó sok példamondat van benne amit képtelen vagyok bemagolni, de gyakorlásnak szerintem jó lenne. Az is igaz, hogy a subjuntivos múlt idejű mondatokkal most kezdtem csak foglalkozni, úgyhogy elég homályos még ez a terület nekem. Valószínűleg inkább ez lesz a baj mert sok mondatnál keresem a miérteket.
  Köszönöm a válaszod.

  VálaszTörlés
 27. Írok példát.
  1. Nem gondoltad, hogy ez veled is megtörténhet? (subj.)
  2. Ön nem gondolta, hogy ez a vizsga ilyen nehéz lesz? (nem subj.)
  3. Nem hiszem, hogy ő ilyet tenne. (nem subj)
  4. Nem tudom, hogy vajon igaz-e vagy nem. (subj)
  5. Mi sem tudjuk, hogy eljönnek-e majd. (nem subj)

  Ez csak 1-1 példa amit nem értek hogy az egyiket miért subjuntivoval mondja a másikat miért nem.
  De nyilván az is lehet, hogy nem foglalkozom még elég ideje vele és ezért nem érzem a különbséget.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Árpád!

   Nem tudom, hogy a zárójelben megadott „szabály”-nak mi a forrása, de nem mindig van úgy, ahogy írod. Az 1. mondatban én condicional simplét használnék (¿No creías/pensabas que esto también te podría pasar?), és a másodikban is, mivel teljesen hasonló mondatról van szó (¿Usted no creía que ese examen sería tan difícil?). A 3. mondatban viszont bizony subjuntivo kellene, mert kétséget fejezünk ki: No creo que él/ella hiciera algo así. A 4. mondatban megint nincs subjuntivo, méghozzá az ’-e’ kérdőszócska miatt, az úgymond „kiváltja”, mivel már jelzi a bizonytalanságot (No sé si es~será verdad o no), s ugyanez igaz az 5. mondatra is (Tampoco sabemos si vendrán o no).

   Törlés
 28. Ezek a kreatívban így állnak spanyolul:

  1. No pensaste que eso pudiera pasarte a ti tambien?
  2. Usted no pensó que este examen sería tan dificil?
  3. No creo que él haría algo así.
  4. No sé si esto sea verdad o no.
  5. Nosotros tampoco sabemos si vendran más tarde.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Az 1. megoldás létezik, de nagyon ritka, ha rákeresel a Google-ben, az ilyen mondatokban általában condicional simplét használnak.
   A 3. mondat rendben van, így is jó, kb. fele-fele. Az igaz, hogy az hiciera inkább a múltra utal.
   A 4. mondat is jó így, de szintén nem a többségi megoldás, nem indokolt a kötőmód. Nem hiba a használata, de nem is kötelező.

   Innen is látszik, hogy egyik nyelv sem úgy működik, ahogy azt a magyar nyelvoktatásban hiszik, hogy mindent csak egyféleképpen lehet mondani (ráadásul a legtöbb példában épp a legritkábban használt megoldást választják, amely szerintük az egyetlen helyes). Én egyetlen dolgot tudok neked javasolni, hogy minden esetben érdemes rákeresni a Google-n az ilyen mondatokra és megnézni, hogy hány találat van rájuk. Ha csak néhány vagy egy sem, akkor olyat nem mondanak, az helytelen. Ha már van néhány ezer vagy tízezres nagyságrendben, akkor azzal nincs nagy gond. Ha többféle megoldást is ismersz valamire, azoknál ezzel a módszerrel el lehet dönteni, hogy melyik az elterjedtebb.

   Törlés
 29. Köszönöm, akkor inkább hanyagolom a kreatív anyagot.

  A google-ban való keresgélés nem jó. Egy tanuló nem ellenőrizheti mondatonként a google-ban a tanárát vagy a tananyag egészét. Ez abszurd. Több szempontból is értelmetlen.

  Inkább egy megbízható tankönyv kellene.
  Köszi szépen a válaszokat!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nézd, mindaz amit leírtam, saját tapasztalatból írtam. Én is ugyanígy kezdtem, és amikor szépen lassan rájöttem, hogy az alapján, ami az itteni tankönyvekben és szótárakban van, nem értenek meg a spanyolok, fel kellett ismernem, hogy a tankönyvek/szótárak köszönőviszonyban sincsenek azzal, ahogy a valóságban használják a nyelvet. Az viszont biztos, hogy az említett módszerrel ellenőrizhető, hogy használnak-e valamit az anyanyelvi beszélők, vagy sem. Én azt szoktam mindenkinek mondani, hogy kezdőknek bármi jó, aztán ahogy halad előre a tanulás, a gyakorlat során úgyis rájön mindenki, hogy a valóságban mit hogyan szoktak mondani. :)

   Törlés
 30. Igen, értem én. Csak két külön dologról beszélünk. Te arról a tanulóról beszélsz aki azt hiszi jót tanul, én meg arról aki tudja hogy rosszat. :-)
  Nos, ez a kettő nem ugyanaz annak ellenére, hogy az eredmény hasonló... A kettő közül az egyik nem vihető tovább.
  A kreatív mondatokat, szókapcsolatokat tanít, kb 6-8ezret. Lehet hogy többet. Melyikre keressek rá? Mindegyikre? :-D A bizalomnak meg kell lennie.
  De nincs tragédia, kell egy másik könyv vagy tanár és ennyi.
  A kreatívot csak gyakorlásra használtam volna a példamondatokkal. Egyébként sem hiszek benne, hogy 3 hónap alatt 800 szóval le lehet tenni egy középfokú nyelvvizsgát ha mondatokat magolok.
  Van több tankönyvem is, a neten is keresgélek szövegeket, csak azt akartam tudni használható-e ez vagy tegyem félre.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A fordításalapú gyakorlás eleve rossz módszer sajnos, mert nem mindent lehet lefordítani úgy, ahogy mi mondjuk. A legjobb egy olyan tankönyv lenne, amit spanyolok (spanyol anyanyelvűek) írtak. Abban biztos, hogy nem találnál hülyeséget a példamondatok között. (Az egész magyar nyelvoktatással ugyanez a probléma: mindent fordítási oldalról közelítenek meg, aztán lehet, hogy ilyen mondatok soha el nem hangzanának egy anyanyelvű szájából.)

   Törlés
 31. Sziasztok! A pretérito perfecto de subjuntivoval kapcsolatosan lenne pár kérdésem. Ebből fogok dolgozatot írni, és a lektorom azt mondta háromféle feladat típus lehet: Ki kell választani, hogy jelen vagy múlt idejű subjuntivo kell a mondatba, Pretérito Perfecto de Indicativo o Subjuntivo (és ezt már nem értem, hogy itt, az alanyt kell figyelembe venni a mondatba vagy honnan tudom hogy melyiket kell használni pl egy ilyen mondatba: Es obvio que esos turistas (ir) han ido a la playa en sus vacaciones porque están muy tostadas. ) és a harmadik feladat pedig az infinitivo vagy presente de subjuntivo használata lehet. Valaki el tudná magyarázni ezt a három feladat típust mert már teljesen összekavarodtam? Előre is nagyon szépen köszönöm

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Anett!

   Szívesen elmagyaráznám, ha néhány konkrét példamondatot is írnál mindhárom típusú feladatra, mert az üzenetedből nem teljesen egyértelmű.

   Ami az idézett mondatod illeti, bele is írtad a jó megoldást: Es obvio que esos turistas han ido a la playa en sus vacaciones porque están muy tostadosNyilvánvaló, hogy ezek a turisták strandra jártak a nyaralásuk alatt, mert nagyon le vannak sülve’ – a kulcs az, amit kiemeltem: nyilvánvaló, mert látszik rajtuk (hogy napoztak); tehát az állításban nem merül fel kétség, bizonytalanság, ezért kijelentő módot használunk.

   Törlés
 32. Most idetévedtem. Ettől függetlenül a napokban gondolkoztam azon, hogy a kötőmód és felszólító mód között még az a kis alaktani különbség sincs meg feltétlen a magyarban, amit az elején írsz. Pedig azelőtt évekig én is így tudtam.
  1. Azt akarom, hogy megcsináld a leckét.
  2. Azt akarom, hogy csináld meg a leckét.
  Szerintem a 2. mondat is teljesen jól hangzik. Ez itt kötőmód lenne.
  A másik:
  1. Csináld meg a leckét!
  2. Megcsináld ám a leckét!
  Némi árnyalatnyi jelentésbeli különbséggel, de a 2. mondat is használható felszólító mondatban.
  Sokáig abban a hitben voltam, hogy a "csináld meg" felszólító alak, a "megcsinált" kötőmódú alak. De mégsem olyan éles a határvonal ezeknél az igekötős igéknél. Azért lehet, hogy van olyan igekötő, ahol ez már nem változtatható olyan könnyen a két igemódban.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Igen, hát igazából ez nem is annyira alaktani különbség, hanem csak a szórend variálasa.
   Viszont a "Megcsináld ám a leckét!" attól még kötőmód, hogy felszólításra használod, sőt ez pontosan a spanyol "¡Que hagas los deberes!" mondatnak felel meg.

   Törlés

Hozzászólás írásához regisztráció nem szükséges. Kérjük, hogy ne írj névtelenül, válaszd a Név/URL-cím profilt tetszőleges becenév megadásához (az URL-cím kitöltése nem kötelező). A komment beküldéséhez a harmadik féltől származó cookie-k engedélyezése szükséges!