2011. január 16., vasárnap

Egység a sokféleségben: spanyol nyelvjárások

(Forrás: Wikimedia Commons, közkincs)
A spanyol nyelv iránt érdeklődőket, nyelvtanulókat általában foglalkoztatja, hogy mekkorák a különbségek a spanyol nyelvjárások között, ezért a mai témában erre szeretnék – a teljesség igénye nélkül – kitérni. Mindenekelőtt érdemes rögtön itt tisztázni, hogy „spanyol nyelvjárások” alatt ma kizárólag a kasztíliai spanyol területi változatait értjük. Nem tartoznak ide a Spanyolországban beszélt egyéb újlatin dialektusok (asztúriai, leóni, aragóniai stb.), amelyek szigorúan nyelvészeti értelemben véve a spanyolhoz nagyon közel álló és kölcsönösen is érthető, de önálló nyelvek (hiszen nem a kasztíliaiból alakultak ki, hanem ugyanúgy a helyi latinból, ahogy a spanyol is).

Unidad en la
diversidad, vagyis „egység a sokféleségben”, szokták mondani a spanyol nyelvészek, akik többnyire egyetértenek abban, hogy a spanyol egyetlen nyelv, több változattal. A köznyelv egységessége egyrészt annak köszönhető, hogy a nyelvterület nagy része összefüggő szárazföldön helyezkedik el, másrészt pedig a gyarmatosítások óta folyamatos az európai anyaországgal való kapcsolat, továbbá a nyelvjárások történelmi időben mérve nem olyan régen szakadtak el egymástól. Emellett a nyelvet gondozó szervezet, a „változások őre”, az ASALE (Asociación de Academias de la Lengua Española – Spanyol Nyelvi Akadémiák Egyesülete) folyamatosan küzd az írott nyelv, illetve a művelt nyelvhasználat egységének fenntartásáért. A spanyol ugyanakkor természetesen rendelkezik többé-kevésbé eltérő területi változatokkal, de ez még a jóval kisebb területen beszélt magyar nyelvre is igaz.

Gyakran képezi vita tárgyát – még az anyanyelvi beszélők között is – a nyelv egységessége, az egyes nyelvjárások kölcsönös érthetősége. Az utóbbit, mint már szó esett róla korábban, több szubjektív tényező is meghatározza, többek között az egyén műveltsége, „nyelvérzéke”, saját nyelvváltozata stb. Gondoljunk csak a magyar helyzetére: egy átlagos műveltségű fővárosi beszélőnek nem okoz gondot egy másik nyelvjárás – pl. palóc vagy a dunántúli – megértése, és soha nem gondolná azt, hogy az ottaniak „nem magyarul” beszélnek. Viszont egy idegen anyanyelvű, aki alaposan ugyan, de csak egyetlen nyelvváltozatot, a „sztenderd” köznyelvet tanulta meg és hallotta, bizony bajban lenne, ha mondjuk a palóc nyelvjárással találkozna először. Körülbelül ugyanez igaz a spanyolra: attól függ, hogy melyik változatot tanuljuk meg, azaz melyikhez van a fülünk szokva. Természetesen, ahogy egyre magasabb fokon bírunk egy idegen nyelvet és már többféle nyelvjárással találkoztunk, esetleg több anyanyelvi beszélővel is szóba elegyedtünk a világ minden pontjáról, egy idő után magunk is rájövünk, hogy nincsenek is olyan nagy különbségek a spanyol nyelvváltozatok között.

Spanyol nyelvjárások Spanyolországban (Forrás: Wikimedia Commons, GFDL/CC)
északi nyelvjárások más újlatin nyelvváltozattal kölcsönhatásban (hablas del norte en contacto con otra lengua)
északi nyelvjárások (hablas castellanas del norte)
átmeneti déli nyelvjárások (hablas de transición del sur)
déli (andalúziai) nyelvjárások (dialecto andaluz)

Elmondható tehát, hogy a spanyol nyelvjárások között sincs sokkal nagyobb eltérés, mint a magyar tájszólások közt, így egy alapos spanyoltudással és kellő gyakorlattal rendelkezőnek nem okozhat gondot egyik nyelvjárás megértése sem – persze az általános szövegkörnyezeteket tekintve. A nyelvjárásokat az alapján, hogy a kiejtés mennyire áll közel a sztenderd irodalmi nyelvhez, két nagy csoportra (vagy típusra) szokás osztani: északiak vagy „magasföldiek”, valamint déliek vagy „alföldiek” (e hagyományos felosztás onnan ered, hogy Spanyolországban az északi nyelvjárásokat fennsíkon, a délieket pedig az andalúziai alföldön beszélik.) A magasföldi nyelvjárások konzervatívabbak: a nyelvészek szerint a legarchaikusabb az észak-kasztíliai, amely máig a legközelebb áll a művelt köznyelvhez, a latin-amerikai sztenderd nyelvváltozat pedig a közép-mexikóira épül; a déli vagy alföldi jellegű változatok pedig újítóbbak.

Buenos Aires, Argentína – a legnagyobb területű spanyol
nyelvű ország (Forrás: Wikimedia Commons, GFDL/CC)
Például az északi típusú vagy magasföldi nyelvjárásokban az [sz] hangot minden helyzetben tisztán ejtik, valamint kiejtik a szóvégi -ado, -ada végződés d-jét, ezzel szemben a déli típusú vagy alföldi tájszólásokban az [sz] hang szó és szótag végén (vagyis mássalhangzó előtt) hehezetté gyengül vagy kiesik (az [sz] > [h] változás más indoeurópai nyelvekben is megfigyelhető volt, és már a latin nyelv klasszikus korszaka előtt is létezett), az -ado pedig [áo]-nak hangzik (ami egyébként egész Spanyolországban általánosságban elterjedt a köznyelvben). A legszélsőségesebb déli nyelvjárásokban (pl. a spanyolországi andalúziaiban) nem ejtik a szó végi mássalhangzókat, hanem az előtte álló magánhangzót nyújtják meg, ejtik nyíltabban vagy zártabban, illetve nazálisan. Így pl. az Estas niñas son bonitas ’Ezek a lányok szépek’ mondat, amely az északi, irodalmi spanyolban körülbelül úgy hangzik, hogy [észtász ninnyász szon bonitász], Andalúziában kb. így: [ettʰa-nninnyá szõ bonitá], míg Argentínában valahogy így: [éhtáh-nínyáh-szon bonítász]. A déli nyelvjárások művelt beszélői általában törekszenek arra, hogy kiejtésük minél közelebb álljon a nagyobb presztízzsel rendelkező északin alapuló sztenderdhez (ez a popzenében is megfigyelhető: egy-egy erős déli tájszólást beszélő énekes sokszor túlságosan is „szép kiejtéssel”, olykor már mesterkélten énekel, aminek pontosan az az oka, hogy nekik külön el kell sajátítani a sztenderd kiejtést). Nagyobb kiejtésbeli eltérés a fentieken kívül Argentínában és Uruguayban figyelhető meg: itt ugyanis a [j]-szerű hangokat – melyeket írásban az y és az ll jelölnek – [zs]-nek vagy [s]-nek ejtik. Így például yo ’én’ és ella ’ő (nőnem)’, amely a sztenderd kiejtés szerint [jo] vagy [gyo], illetve [éjjá] vagy – a legkonzervatívabb területeken (spanyolországi falvakban, Bolíviában stb.), ahol még őrzik az eredeti palatalizált l hangot – [élʲá], a Río de la Plata környékén [zso] vagy [so], illetve [ézsá] vagy [ésá].

A spanyol nyelvközösség jelképe (Forrás: Wikimedia Commons, GFDL/CC)

Ami talán a legszembetűnőbb a nyelvtanulónak a spanyolországi és a latin-amerikai nyelvjárások között, hogy Spanyolországban – a nyugat-andalúziai nagyvárosok kivételével – kétféle [sz] hangot különböztetnek meg: a ce, ci kapcsolatokban lévő, valamint a z betűvel jelölt hangot az angol zöngétlen th-hoz hasonlóan ejtik, mint amilyet a think szóban találunk; míg az s betűvel jelölt hang nagyjából megfeleltethető a magyar lágy sz-nek (melynek vidéktől függően a magyar s és sz között mindenféle változata előfordul). Nyugat-Andalúziában, a Kanári-szigeteken, valamint egész Spanyol-Amerikában csak az utóbbi [sz] hangot ismerik (sőt, jó eséllyel még ki is nevetnek minket, ha a spanyolországi spanyol kiejtéssel beszélünk hozzájuk), vagyis ez az ejtésmód az általánosan elterjedt (a nem megkülönböztető [sz]-es ejtésmódot a szakirodalom egyébként a seseo néven ismeri, amikor pedig ez az angol [th]-szerű ejtés javára történik – mely Andalúzia és Latin-Amerika néhány részén fordul elő –, akkor ceceo a neve; az utóbbi erősen tájszólási jellegű, beszélőit sokáig megbélyegezték). Ezen ejtéskülönbségek oka, hogy a középkori spanyolban a c betűt e és i előtt magyar [c]-nek, a z-t pedig [dz]-nek ejtették; később e hangok a nyelvterület legnagyobb részén [sz]-szé egyszerűsödtek (ahogy a franciában és a portugálban is történt), azonban a 17. században az észak-kasztíliai művelt nemesek körében kezdett elterjedni egy „túlhelyesbített”, angol th-szerű ejtésmód, hogy megtartsák a megkülönböztetést az s-sel jelölt eredeti [sz], valamint a c/z-vel jelölt hangok között. A spanyolországi beszélők büszkék erre a megkülönböztetésre, s gyakran elfogultan úgy tartják, hogy ők beszélik a „tiszta és eredeti” spanyolt – nyelvtörténeti szempontból azért jóval árnyaltabb a helyzet.

Mexikóváros – a legnépesebb spanyol nyelvű város
(Forrás: Wikimedia Commons, GFDL/CC)
A nyelvtani különbségek a nyelvjárások között nem számottevőek, itt is inkább csak a spanyolországi és a latin-amerikai spanyol között van lényegesebb eltérés. A legfontosabb különbség, hogy a többes szám második személyű (T/2.) személyes és birtokos névmásokat (vosotros/-as, os, vuestro/-a), valamint a T/2. igealakokat csak Spanyolországban használják. Latin-Amerikában ez régiesnek számít és a vallási szövegek kivételével a beszédben nem használják őket, vagyis többes számban alaktanilag csak a magázás létezik, az ustedes névmással és a hozzá tartozó többes szám harmadik személyű igealakokkal. Szemantikailag ez persze azt jelenti, hogy a latin-amerikai spanyolban nem tesznek különbséget többes számban a tegezés és a magázás között (a brazíliai portugálban pl. még egyes számban sem). Argentína és Uruguay nyelvtani szempontból is különc: itt ugyanis az általános ’te’ névmás helyett a régies vos használatos, melyhez külön igealak is tartozik a kijelentő mód jelen idejében (pl. tú cantas helyett vos cantás), valamint az állító felszólító módban (¡canta tú! helyett ¡cantá vos!). (Az eredetileg ’ti’ jelentésű vos megszólítást „királyi többesként” is használták a középkorban a többes szám második személyű igealakkal – vos cantades, ¡cantad vos! –, ennek módosulatáról van szó, míg Spanyolországban a névmás módosult vosotros, azaz ’ti, a többiek’ alakra.) Nyelvtörténeti érdekesség, hogy az usted (’ön’), valamint többes száma, a Hispano-Amerikában ’ti’ jelentésben is használt ustedes a régi spanyol vuestra merced ’kegyelmetek’ és vuestras mercedes ’kegyelmeitek’ összevonásából származik, vagyis a magázó névmások is valójában tegezőek voltak (mindez odáig nyúlik vissza, hogy a latinban egyáltalán nem léteztek harmadik személyű névmások, vagyis a rómaiak csak „tegezni” tudtak).

A két fő nyelvjárástípus könnyen felismerhető e kiejtésbeli különbségekről! (Forrás: El Mexicano)

Mire számíthat a spanyolos, hol is beszélik az északi, illetve a déli típusú nyelvjárásokat? A latin-amerikai nyelvjárások kialakulásának főbb körülményeit az határozta meg, hogy a benépesítők az anyaország mely részéről érkeztek, továbbá számolni kell az őslakosok nyelveinek hatásával is, melyek főleg a szókincsben hagytak nyomokat. A hódítók első hulláma Andalúziából érkezett a Kanári-szigeteken keresztül, és az Antilláknál szálltak partra; ezzel magyarázható, hogy a Karib-térségben, illetőleg Közép- és Dél-Amerika partjainál az andalúziaihoz nagyon közel álló nyelvjárásokat beszélnek. Hasonló a helyzet Argentínában, Chilében és Uruguayban is. Mexikóba, Bolíviába, Ecuadorba és Peruba főleg északi kasztíliai nemesek és hivatalnokok érkeztek, így ezek a területi nyelvváltozatok a legkonzervatívabbak Spanyol-Amerikában. Mivel Mexikóváros, valamint az ecuadori főváros, Quito voltak Új-Spanyolország Alkirályság (Virreinato de la Nueva España) közigazgatási központjai, ezért máig ott beszélik a „legtisztább”, a sztenderd nyelvhez legközelebb álló nyelvváltozatokat. A hódítók természetesen több hullámban érkeztek az amerikai kontinensre, így többszörös nyelvjárási rétegződés, kiegyenlítődés (nivelación) alakította ki Hispano-Amerika mai nyelvjárási arculatát.

Spanyol-Amerika nyelvjárási nagyzónái Pedro Henríquez Ureña (1884–1946) dominikai humanista szerint
(Forrás: Francisco Moreno Fernández (1993) / Centro Virtual Cervantes)

Befejezésül lássunk néhány példát az egyes spanyol ajkú országok szlengjére, a következő vicces mondat megfelelőivel: „A faragatlan fickó zsugorinak nevezte az anyját, mert ő nem akart neki pénzt adni autóvásárlásra.” A sztenderd spanyol köznyelvben ez így hangzana: El hombre grosero llamó «avara» a su madre porque ella no le quiso dar dinero para comprar un automóvil. (A mondatok hangfelvételei Roxana Fitch Jergas de habla hispana című oldaláról származnak.)

Argentína
El guarango le batió «agarrada» a su vieja porque ella no le quiso tirar guita para comprarse un auto.
[🔊]
Chile
Ese weón [=huevón] picante le dijo «apretá» a la vieja, todo porque no le quiso pasar la plata pa’ comprar un auto.
[🔊]
Costa Rica
El muy montado le dijo «pinche» a la mama porque no le quiso dar plata pa’ comprarse un perol.
[🔊]
Dominikai Köztársaság
Ese boca aguá le dijo «angurriosa» a su madre porque ella no le dio cuartos pa’ comprá un carro.
[🔊]
Guatemala
El cerote ese le dijo «garra» a su vieja porque no le quiso dar pisto para comprar una su nave.
[🔊]
Honduras
El penco ese le dijo «pichicata» a su mamá porque ella no le quiso dar pisto para comprar una su nave.
[🔊]
Kolumbia
El alzado ese le dijo «líchiga» a su mamá porque ella no le quiso dar plata para comprar un carro.
[🔊]
Mexikó
El pinche ojete le dijo «coda» a su jefa porque no se quiso mochar con la feria para mercar una nave.
[🔊]
Peru
El verraco le dijo «dura» a su cocha porque ella no le quiso pasar villegas para su caña.
[🔊]
Spanyolország
El tío borde llamó «roñosa» a su vieja porque ella no le quiso soltar guita pa’ comprarse un buga.
[🔊]
Uruguay
El terraja le dijo «apretada» a la vieja porque no le dio la teca para un auto.
[🔊]
Venezuela
El pasao le dijo «pichirre» a la vieja porque no le quiso dar los cobres para comprarse la nave.
[🔊]
Szójegyzék[.pdf]

A legvégén említést érdemel még, hogy mindmáig beszélnek – bár sajnos egyre kisebb számban – egy 15. században elszakadt spanyol nyelvváltozatot is. Ez, a Spanyolországból elűzött zsidó családok által megőrzött archaikus nyelvjárás a ladino, amely szinte azonos az óspanyollal, bár természetesen hatott rá a héber, valamint a befogadó országok nemzeti nyelvei is.

Felhasznált és ajánlott irodalom

 • Manuel Alvar (1996, director): Manual de dialectología hispánica. El Español de España, Ariel Lingüística, Barcelona
 • Manuel Alvar (1996, director): Manual de dialectología hispánica. El Español de América, Ariel Lingüística, Barcelona
 • Francisco Moreno Fernández, Jaime Otero Roth (2006): Demografía de la lengua española, Instituto Complutense de Estudios Internacionales
 • Spanyol nyelvjárások (Wikipédia)

42 megjegyzés

 1. Gratulálok a bejegyzéshez, nagyon sok érdekes info megtudható belőle. Engedj meg egy kis kiegészítést, mert nagyon érdekes jelenségről olvastam nemrégiben. A spanyol nyelv „s” hangjának kiejtése az kasztíliai irodalmi norma szerint apikoalveoláris tehát emelt nyelvheggyel kell ejteni. (Lényegében olyan „sz” hang, ami átcsúszik az „s”-be). A nyelvterület legnagyobb részén ugyanakkor sima „sz” hangot ejtenek (dorzoalveolárisan) ezt nevezik seseo jelenségnek. Ennek létezik az ellentéte a ceceo, amikor minden helyzetben az angol th-hoz hasonló hangot ejtenek. A ceceo Andalúzia legdélebbi falvaiban, „Spanyol Észak-Afrikában” (Ceuta, Mellila), Argentína és Peru egyes részein jellemző . Peruban gyakran összekeveredik a seseo és ceceo jelensége és egyazon beszélőnél is váltakozik attól függően milyen érzelmi töltéssel adja elő mondai valóját.

  VálaszTörlés
 2. Köszönöm szépen a kiegészítést, valóban így van, a lényegét bele is írtam a bejegyzésbe. (Nem akartam nevén nevezni az "apikoalveoláris" ejtést, mert nem biztos, hogy mindenki érti, mit jelent, de erre utaltam a "lágy sz"-szel. :)

  Viszont egy apró pontosítást én is hozzátennék a megjegyzésedhez: "seseo"-nak nem a dorzoalveoláris ejtésmódot nevezik, hanem az /s/ fonéma javára történő nem megkülönböztető ejtést (a hangsúly azon van, hogy csak /s/ fonéma létezik, függetlenül attól, hogy ezt apiko- vagy dorzoalveolárisan ejtik); ugyanígy a "ceceo"-nál is az a lényeg, hogy itt sincs megkülönböztetés, csak itt meg az /s/ fonémát ejtik ugyanúgy, ahogy c/z-vel jelöltet Kasztíliában.

  VálaszTörlés
 3. Josh

  A spanyolban az "y", és "ll" betűket "j", ill. "jj" hanggal ejtik ki, mint az "új", ill. "éjjel" szavainkban! A SPANYOL ANYAYNELVŰEK nem ismerik A "GY" HANGOT, EZUTÓBBIT CSAK A MAGYAROK, CSEHEK, LENGYELEK, OROSZOK, ÉS MÁS SZLÁV NYELVŰEK MONDJÁK/EJTIK KI! Latin-Amerikában (Kuba, Venezuela, Puerto Rico, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Panama, Nicaragua, Argentína, Guatemala, Chile, Kolumbia, stb.), és Dél-Spanyolországban is egyre jobban terjed, terjedjen is a sztenderd spanyol kiejtés, és a "seseo" jelensége is!! Remélhetőleg az USA-ban, Brazíliában, Belize-ben is mielőbb másodhivatalos lesz a spanyol nyelv!!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A spanyolban az "y", és "ll" betűket "j", ill. "jj" hanggal ejtik ki, mint az "új", ill. "éjjel" szavainkban!
   Ilyenről nem tudok, hogy [j]-t, vagy [jː]-t ejtenének, csak a [ɟʝ, ʝ, ʤ, ʒ, ʃ, ʎ] változatokról hallottam és arról, hogy tényleges [j]-t csak akkor ejtenek, ha kettős- és hármashangzó egyik tagja [i].

   ANYAYNELVŰEK nem ismerik A "GY" HANGOT
   Ez részben igaz. A gy zárhangot nem ismerik [ɟ], de a gy-s zárréshangot [ɟʝ] azt igen.

   z-vel jelölt hangot az angol zöngétlen th-hoz hasonlóan ejtik
   Nem csak hasonlóan ejtik, de az angol zöngétlen th-val teljesen AZONOS módon. Persze a szakirodalomban kavart okoz, hogy a th-s hangokon belül is megkülönböztetnek a nyelvet két fogsor közé kidugós változatot (interdentális) és felső fogsor mögött képzett (dentális) változatot, ezért egyes cikkek azt írják, hogy a spanyol th interdentális, míg az angol inkább dentális, de ez így nem igaz, mindkét variáció előfordulhat és használható az angolban és a spanyolban is. Hangzásban sincs nagyon különbség.

   sztenderd kiejtés szerint [jo] vagy [gyo], illetve [éjjá]
   Ehhez csak egy javaslat: ha már mindenképpen ezt a magyaros IPA átírást használod, nem lenne jobb ezek elé egy ~ jelet tenni, jelezve, hogy csak a körülbelüli kiejtést példázzák?

   Törlés
  2. Nem a gy hangot nem ismerik, hanem a j~gy~dzs megkülönböztetést, ami azt jelenti, hogy a három hang "között" bármelyiket ejthetik. A magyaros átírásban a "jj" a [ʝ] akar lenni, az való igaz, hogy itt nem hosszú mássalhangzóról, hanem a magyar [j]-nél zártabb réshangról van szó, viszont másképpen nem tudnád ezt jelölni, hogy egy IPA-t nem ismerő is megértse.

   Tudtommal a spanyolban csak interdentális réshang van, nincs dentális (az angolban viszont ejthetik így valóban a th-t)...

   Törlés
  3. Megjegyzem, a RAE fonetikája [ɟʝ] helyett [dʝ]-t használ az "erős ejtés" jelölésére.

   Törlés
  4. Megjegyzem nem érdekes, hogy RAE mivel jelöli, mivel fonÉMIkus átírást használ, a fonémákat meg akár jelölhetné almával, körtével is, sőt akár számokkal, vonalkóddal, színekkel.

   Mindenesetre és nem írnám át "jj"-nek a [ʝ]-t, mert az IPÁ-t nem ismerő laikus tuti duplán ejtett magyar j-nek fogja kiolvasni, abból pedig levonja azt a téves következtetést, hogy az -ll- azért van duplán írva, mert hosszan is kell ejteni. Akkor már inkább legyen közelítő kiejtéssel sima ~[j] aztán legfeljebb nem ad majd súrlódó hangot, de még mindig jobb, mint a dupla j.

   Törlés
  5. Nem, mert a fonéma az a /ʝ/. A RAE fonetikus átírást használ, csak nem megy bele az apró részletekbe. Teljesen mindegy végül is, mert aki valamennyire konyít hozzá, tudni fogja mit ejtenek (hiszen hallja), aki meg teljesen analfabéta a nyelvekhez, annak meg hiába is jelölöd akármivel is. ;)

   Egyébként ezek a hangok valamennyire hosszúak is, hosszabbak a magyar j-nél és gy-nél (csak ezt megint nem jelölik, mert nincs fonológiai jelentősége)...

   Törlés
  6. Igen, tényleg hosszabbak egy picit, talán a félnyújtójelnél is kisebb mértékben, csak erre nincs jelölés a [ɟʝ] esetében, talán a [ʝ, ʤ, ʒ, ʃ, ʎ]-nél meg lehetne próbálni jelölni félnyújtójellel (felső pötty). A rendes nyújtójel már sok lenne, inkább az olaszra jellemző hangzást okozna.

   Megint csak nem mérvadó, hogy minek van fonológiai jelentősége, mert annak lesz fonológiai jelentősége, és annak nem, aminek csak akarom. Fonológiailag mindenki mást tart lényegesnek, mivel tisztán elméleti rendszer, amit elég önkényesen lehet kezelni, csoportokra bontani. Fonológiai síkon is össze lehet mosni a ʝ-t és a dʝ-t.

   Nyelvtanuláskor a fonetika számít, az nem vitatható, a ténylegesen ejtett beszédhangok számítanak csak benne.

   Törlés
  7. Az [ʎ] történetileg eleve hosszú mássalhangzó, mivel a latin [ll]-ből származik (bár a nyelvészek vitatják, hogy szinkronikus szempontból van-e ennek jelentősége, szerintem van).

   Az utolsó mondatoddal egyetértek, de erre mondom én azt, hogy ez viszont csak akkor tanulható meg, ha az illető hallja az anyanyelvi beszédet és egyszerűen megpróbálja utánozni, akkor meg nincs is akkora jelentősége a teljesen pontos jelölésnek.

   A RAE fonetikai átírása azért nem jelöli a "(fél)hosszú" mássalhangzókat, mert nincs mitől megkülönböztetni őket, nincs "rövid" párjuk, egyszerűen van a mássalhangzóknak egy időtartama, amit csak mi érzünk/hallunk hosszúnak vagy rövidnek, és csak azért, mert a magyarban van gy és ggy, j és jj stb...

   Törlés
  8. Közben most vettem észre, hogy szenilis lettem, a th hangot ugyanúgy ejtjük kezdetű litániát már egy éve is leírtam egy lentebb lévő hozzászólásban, csak először nem találtam. Nem baj, la repetición es la madre del conocimiento.

   A te bekezdéseddel meg én nem értek egyet. Az illető hiába hallja az anyanyelvi beszédet és próbálja meg utánozni, lemásolni, az esetek nagy részében nem fog neki menni fonetikai ismeretek nélkül. Az idegrendszere rossz szempontokra fog figyelni, és lefárad, a füle megcsalja, egy csomó lényeges eltérést meg sem fog belőle hallani. Ezért kéne a jó jelölés. Persze értem, hogy a túl részletes jelölés visszatetsző (és nem fogja át a többi nyelvjárást sem), ránéz a laikus, megijed tőle, majd elszalad jó messzire, de legalább az esélyt megadja. A fonémikus átírás nem hogy esélyt ad, de félre is vezet sok ponton.

   Törlés
  9. Na látod ez megint nem igaz. Ha valaki nem tudja megfelelően utánozni a kiejtést, akkor az anyanyelve korlátai miatt nem tudja, nem pedig azért, mert nincsenek fonetikai ismeretei. Ha én nem tudom pontosan visszaadni, amit hallok, akkor gondolod, hogy ha van rá megfelelő jelölés, akkor már tudni fogom? A kettő között nincs semmi összefüggés. Gondolj arra, aki a gyakorlatban tanul meg egy idegen nyelvet, mondjuk elutazik külföldre hosszabb időre (és tegyük fel, hogy fiatal az illető, akinek még van nyelvérzéke), feltehetőlkeg neki sincsenek fonetikai ismeretei és nem ismeri az IPA-t sem, mégis meg fogja tanulni anyanyelvi szinten pár éven belül a nyelvet, ha rá van kényszerítve.

   Törlés
  10. Na látod, ez megint nem igaz. A fonetika igenis ki tudja tolni az anyanyelvi korlátokat, pont erre a célra találták ki. Nem dísznek és intellektuális áltudományoskodásra.

   A fonetikai ismeret alatt nem azt értem, hogy tudni az IPA jeleket és szakmai elnevezéseket (jó, ezért nem árt meg), mert az csak elmélet és egymagában üres hókuszpókuszként a hajadra kenheted. Az az igazi, mikor mondani is tudod a hangokat, kigyakorolni hangminták és leírások alapján (ez a gyakorlás legfontosabb): ide teszed a nyelvet, amoda emeled fel, ajakkerekítés, zöngésség miatt hangszálak rezegnek, miegymás és akkor így, meg amúgy hangzik majd és tudod ellenőrizni magadon és összevetni a hangmintákkal, egy idő után a nagyon hasonló hangok közötti különbséget is kihallja az ember, amire korábban képtelen volt.

   Így szépen, fokozatosan tűnnek el az anyanyelvi korlátok.

   Törlés
  11. Nem igazán tudsz engem erről meggyőzni. Ha egyenként akár tökéletesen is képes vagy ez alapján megtanulni az egyes hangok kiejtését, még mindig nem ez a lényeg, hanem a folyamatos beszédben történő alkalmazásuk. Az meg nem fog menni. Mert ott nincs időd gondolkozni, hogy "most akkor ide teszem a nyelvem, van/nincs ajakkerekítés" stb.

   Hidd el, próbálkoztam én is ilyen módszerekkel, de nálam nem váltak be. Inkább van egy kis akcentusom, de tudok kommunikálni. Pl. mindmáig nem tudom kiejteni az [ʌ] hangot helyesen, hiába is mondják, hogy ide tedd a nyelved meg oda, így húzd a szád vagy úgy, nem sikerül, sőt, ha ez alapján próbálkozom, akkor még annál is rosszabb lesz, mintha simán magyar rövid á-t ejtenék... de ugyanígy vagyok az [ɨ]-vel is. Inkább ü-t mondok, mert az még mindig közelebb van hozzá hallásra, mintha megpróbálnám jól mondani, és nem is hasonlítana arra, aminek kellene lennie...

   Törlés
  12. Szerintem nem jó leírások alapján próbáltad. Abba igazad van, hogy folyamatos beszédben nehezebb, egyszerre több szempontra figyelni, úgy, hogy idő sincs rá, de az is csak gyakorlás és megszokás kérdése.

   A magánhangzókat máshogy kell tanulni, majd később leírom hogyan. A [ʌ] hang (főleg US angol) ráadásul a nehezebbek között van, még jó, hogy a te általad preferált semleges brit angolban csak sötét-l előtt használnak ilyet. A brit semlegesben minden más környezetben [ɐ]-t ejtenek, ami viszont elég könnyű, majdnem olyan, mint a magyar "á", csak nem nyitod ki hozzá a szád rendesen, ettől kicsit zavaros lesz, kicsit magasabb, kicsit ö-s színezetű.

   Törlés
  13. Tegnap már fáradt voltam hozzá. Na szóval... a magánhangzókat tényleg csak a Canepari-féle táblázattal érdemes tanulni:
   http://m.cdn.blog.hu/id/idegennyelvor/image/canIPA_Vowels_Hun.gif
   A hivatalos IPA rendszer téves és félrevezető.

   Alapvetően az anyanyelvünkben is létező magánhangzókból kell kiindulni, spanyolnál és angolnál pl. [a, i, u, σ] (sorra magyar á, rövid i, u, o), US angolnál még [ɛ] (magyar e), németnél pluszba ó, ö, ő, ü, ű, é [o, ø, y, o, e]. Van, hogy csak ajakkerekítésben különböznek az angol magánhangzók, szóval elég ajakkerekítés helyett széthúzni a szánkat: pl. magyar "a" és angol [ɑ] vagy magyar ő és angol [ɘ] (ez nem a scwha, másfele áll a jel), magyar ö és angol [Ǝ], ezeket is rém könnyű kigyakorolni. Nem kell hozzájuk különösebb hallás, csak meg kell szokni az ejtésüket a szánknak.

   A schwa [ə] különleges, aminél a semmit kell ejteni, ez is könnyű, egészen kis résnyire nyílik a száj, a nyelv nem mozdul el semerre a nyugalmi állapotból, nem kerekíted a szád. Nagyon könnyű hang, megint csak nem kell hozzá hallás.

   Aztán a legfontosabb alaptechnika a KERESZTEZÉS (saját amatőr terminológiám), mikor két magyar magánhangzót vegyítünk össze, hogy megkapjuk az angolt. Ilyenkor az egyik hangra beállítjuk a szánk, de ebben az állásban a másik magánhangzót ejtjük: á+e > æ, e+é = é+e > E = (tájszólási magyar ë) és ez a hang a spanyolban is játszik (magyar e és magyar é között van félúton), a+o > ɒ, é+i > ɪ (használja a német nyelv is), u+ü > angol μ, ő+ü > ʏ (német mély ü). Ezekhez sem kell még túl jó hallás.

   Aztán van az ELTOLÁS, mikor kiindulunk egy magyar magánhangzóból és kicsit elvisszük a nyelvünket egy kiskockányit Canepari ábráin (vagy oldalra, vagy fel - ilyenkor összébb csukjuk a szánk, vagy le - ilyenkor kinyitjuk kicsit jobban a szánk): így a magyar á-ból megkapjuk az [ɐ]-t, magyar o-ból az [ɔ]-t (US angol, de játszik ez a hang a németben is), kicsit kakukktojás, de a schwából az [ɜ]-t, magyar u-ból az [ʊ]-t, magyar o-ból az angol fejjel lefelé jelölt σ-t. Kicsit még az [ʌ] is ide tartozik, kiindulsz a magyar a-ból, felviszed egy kicsit a nyelved hátát, hogy magasabban szóljon a hang, ilyenkor egy kockányit megy fel, sőt, ha US angolhoz kell, akkor el kell venned belőle az ajakkerekítést is. Ez már nehezebb kategória, itt szükséges már egy kis hallás is.

   Azok az igazán nehéz magánhangzók, amiknél nem lehet semmiből kiindulni [ɩ, ɷ], ezekhez tényleg jó hallás kell, és kitartó utánzás. Elméletileg ezek előállíthatók hármas keverésből is. Utóbbinál beállítod a szájrést az első magánhangzóra, de nem ejted, hanem ebben az állásban ejted a második magánhangzót, végül mikor egyszerre szólnak, még elmozdítod a nyelved a harmadik magánhangzó ejtésébe, hogy belevigyed a harmadik hangot is, így egyszerre szól bennük mindhárom magyar magánhangzó: é+i+ö > ɩ, valamint u+ü+ó > ɷ. Elismerem, ez már kicsit agyrém kategória, ennek ellenére lehet valakinek pont ez a hármas keveréses módszer segít. Kicsit idetartozik az [ʌ] (a+o+á) is, bár ott ki lehet indulni valamiből, de elég árnyalt hang, hallásra is nehéz megkülönböztetni az [ɑ]-tól, noha a hosszuk eltérősége segíteni szokott. Szóval az elég sok magánhangzóval dolgozó angol nyelvből végül csak nyamvadt 3 darab magánhangzó nehéz igazán (és a felette lévő 5, ami közepes nehézségű), de az kigyakorolható az alapján, hogy mire hasonlít, anyanyelvi hangfelvételeket hallgatva. Annyi, hogy ezeket a magánhangzó-kategóriákat SORBAN kell tanulni, nem össze-vissza. Nem öt perc, inkább pár hónap, de megéri, sőt, már közben is érződni fog az elején is, hogy fokozatosan javul majd a kiejtés.

   Törlés
  14. Folyt köv.:
   Ami a spanyol árnyalt magánhangzókat illeti, azok kicsit szemetek tudnak lenni:
   http://venus.unive.it/canipa/pdf/HPr_06_Spanish.pdf
   (a 2. oldalon található 6.1-es ábrának a jobb fele)
   Ezekben az a kicseszés a /we/-s eseteket leszámítva, hogy az árnyalt magánhangzók nem egy egész kiskockányit csúsznak el, hanem két kiskocka HATÁRÁRA, és ezt valóban nehéz kigyakorolni ELTOLÁSSAL, sőt, a jeleik is extra speciálisak. Még jó, hogy ezeket nem kell megtanulni, lehet helyettük az [a, i, u, σ, +E] alap mgh-ókat használni, épp olyan jó lesz a kiejtésünk, talán csak kicsit kevésbé fog természetesnek hangzani egy anyanyelvi számára, de semmi kritika nem érhet minket még anyanyelvi szinten sem.

   Nagyon fontos az is a magánhangzók tanulásánál, hogy nem kell a kommunikáció kárára mennie ennek az egésznek. Mikor van szabadidőd, vagy pl. házi-kerti munka közben, boltba menet unatkozol (és a szád szabad), lehet őket gyakorolni, otthon lehet ismerős szöveget felolvasni és figyelni benne az aktuálisan tanult hangra. Nyilván, ha idegen nyelven társalogsz és még nem vagy biztos egy magánhangzóban, nem baj, ha óvatosságból visszatérsz a jól megszokott magyar közelítéshez (ilyenkor spanyolból kezdőknek az [E]/ë-t érdemes magyar e-vel helyettesíteni), annak érdekében, hogy beszéd közben ne akadj meg. Ez nem zárja ki, hogy egyedül már a pontos hangokat gyakorold és megtanuld.

   Aztán ott van még, hogy elméletileg az sem mindegy, hogy egy kis kockán belül hol helyezkedik el PONTOSAN az adott hang, de ez már olyan finomság, ami semleges, szabványos nyelvjárást beszélő anyanyelvi beszélőknél is ingadozik és ilyen apró eltérést részünkről még a jó fülű, nyelvész anyanyelvi beszélők sem hallanak ki.

   Megemlítem még a spektrogramos technikát, aminél felvesszük a hangunkat (ejtett magánhangzót) a számítógépre, egy ingyenes szoftverrel ránézünk a spektrogram képére, azon lesznek vízszintes, vastag, fekete, csíkok, a program meg tudja mutatni hogy ezek hány Hz-es hangmagasságban helyezkednek el. Ezt pedig össze lehet vetni külső adatokkal, viszont itt jön a buktató. Minden embernél, anyanyelvieknél is mások ezek a Hz-értékek, változik a nemmel, életkorral, hangmagassággal, de biztos létezik rá technika, amivel az arányokat össze lehet vetni valahogy. Addig ez a technika csak elméletben használható, viszont ha egyszer valaki megoldja ezt a problémát, akkor hajszál pontosan lehet vele megtanulni a magánhangzókat.

   Bocs, hosszú lett, de három nyelv minden magánhangzója benne van módszertanostul, ahhoz képest nem is lett annyira litánia.

   Törlés
  15. Köszi a precíz és részletes leírást, valóban hasznosnak tűnik. A keresztezéses módszert én is próbáltam már, az tényleg beválik, sőt, én ezt akkor használtam, amikor a spanyoloknak meg kellett tanítani a magyar ö (o+e) és ü (u+i) hangok kiejtését. :) A táblázatot innen sajnos nem tudom megnyitni (mert az itteni "központosított" internetelérés egy kalap fos), de otthon szemügyre veszem azt is.

   Törlés
  16. Magyar ö és ü esetén nem annyira pontos a keresztezős módszer. Az spanyol σ, és spanyol E keresztezéséből inkább az ö hangnál egy kockával hátrébb képzett hang jön létre (jele egy oldalára állított kis omega), spanyol u és spanyol i keresztezésénél pedig a magyar ü hangnál egyel hátrébb lévő kockájában lévő hang (áthúzott kis u betű a jele). Végül is nem olyan rossz módszerek ezek, elég tűrhető közelítést adnak.

   Legközelebb próbáld meg úgy is tanítani, hogy a spanyol E hanghoz adass hozzá velük ajakkerekítést, ebből elméletileg egy lehetetlen hang lesz (Canepari ezért zárójelbe teszi), ami automatikusan hátra csúszik egy kockával, pont a magyar ö-re. Ez tuti pontos módszer. Viszont nem tudom, a gyakorlatban mennyivel fognak vele jobban megbirkózni.

   A magyar ü-re megpróbálhatod, hogy az [i]-ből elveteted az ajakkerekítést, nem pontos ez a közelítés, de talán a magyar ü-höz közelebb visz. Mondjuk nem értem, hogy melyik birka spanyol akar magyarul tanulni, de becsülendő, hogy tanítgatod őket. Szépen tanulják csak meg a mi nagy világnyelvünk :-)

   Törlés
  17. Az utolsó bekezdésben nem azt akartad írni, hogy az [i]-hez hozzáadjuk az ajakkerekítést? Az [i]-nél ajakrés van, nem ajakkerekítés, az az [ü]-nél van.

   Különben meg fogsz lepődni, egész sokan tanulnak/tudnak magyarul a spanyolok közül. A spanyol Wikipédiából kapásból ismertem kettőt. (Mondjuk mindkettő itt tanult Magyarországon egy ideig, és onnan tudnak, de tényleg sokan érdeklődnek a magyar nyelv iránt, és nagyon tetszik nekik.)

   Törlés
  18. De, azt akartam, csak megint kialvatlan vagyok és írogatok össze-vissza. Hozzá kell adni az ajakkerekítést, persze.

   Nem értem, mi motiválja őket a magyar tanulásában. Bár nem nehéz nyelv, pláne egy spanyolnak nem, magyar hangrendszer nem nehéz. Ragozás közepesen nehéz, magánhangzók harmonizációja is megszokható. Egyedül a szórend az, ami gyilkos szokott lenni a külföldieknek, szenvednek a topikkal, fókusszal, kínlódnak vele keresztbe-hosszába. Index fórumán van egy japán gyerek, szenved a magyar szórenddel rendesen, kb. úgy, mint mikor a kutyának mind a négy lábára körkorit szerelnek, nyeklik-csuklik szanaszét minden lábra állításnál. Viszont derekasan küzd a kis japán, egész jól nyomja. A szóhasználata, helyesírása, szövegértése nagyon jó.

   Mondjuk nem értem, hogy a külföldieknek mi tetszik a magyar nyelvben, elég monoton (szűk dallamköz, nem látványos hanglejtés), unalmas nyelv (hangsúly mindig az első szótagon), talán a magánhangzó-harmónia az, amitől kicsit jobban szól az egyértelműen ronda nyelvektől, meg amiatt, hogy nagyon durva csattogó, nyelvcsapi és egyéb elmés hangok nincsenek benne.

   Törlés
  19. Én sem tartanám a magyart szép nyelvnek, bár mint anyanyelvű, nem tudom megítélni, lehet, hogy a spanyoloknak pont azért tetszik, mert annyira más. Nekünk azért tetszik a spanyol, mert dallamos és pörgős, nekik meg lehet, hogy pont azért tetszik a magyar, mert mindenben az ellenkezője.

   Törlés
  20. Üdv! Én magamból kiindulva azt tudom tanácsolni, hogy érdemes a hangok elsajátításához sok zenét hallgatni az adott nyelven, például az én brit angol kiejtésem, amire mondjuk büszke vagyok, az is így alakult ki az elmúlt pár évben.

   Törlés
  21. Igen, a zene mindig hasznos, én is ezt szoktam tanácsolni a tanulóknak; a spanyolnál csak arra kell vigyázni, hogy a nemzetközi popzenében az előadók sokszor a semleges, sztenderd nyelvet használják (mert gáznak tartják a saját tájszólásban énekelni, kivétel persze a népzene), így az tele van hiperkorrekcióval. Például még ma is nagyon sokan úgy gondolják (sőt, néhol még az iskolában is így tanítják), hogy a B és a V nem megkülönböztetése hiba, ezért a dalokban sokszor hallani magyaros [v]-t, amikor ilyen soha nem is volt a spanyolban és a latinban sem (és természetesen a spontán beszédben sem ejtenek ilyet).

   Törlés
  22. Én pont hogy nem javaslom a kiejtéshez a zenét. Szókincsszerzésre jó, de kiejtésre az egyik legrosszabb. Szinte soha nem ejtik úgy dalokban, mint normál beszédben.

   El Vaquero

   Törlés
  23. Szerintem ugyanazt mondjuk mindketten...

   Törlés
 4. Kedves Josh, ez így nem egészen igaz, az y-t és az ll-t szó elején inkább [gy]-sen, sőt, valahol [dzs]-sen ejtik, beszélőtől is függ. Amiről te beszélsz, az magánhangzók között van, ott általában csak [jj], de szó elején inkább [gy]~[gyj]. Annyiban igazad van, ha arra gondoltál, hogy ez a spanyolban nem fonéma (tehát nem különböztetnek meg /gy/ hangot a /j/-től, ahogy a magyarban), hanem csak a palatális réshang ejtésváltozata (allofónja).

  Eredetileg volt egy lágyított l hang, erre használták az LL digráfot (Bolíviában még őrzik az eredeti ejtését, illetve néhány spanyol faluban), és volt egy magyar j-nek megfelelő hang, amit az y-nak jelöltek; a kettő megkülönböztetése viszont mára eltűnt a nyelvterület legnagyobb részén, és mindkettőt a magyar j~gy~gyj-hez hasonlóan ejtik.

  VálaszTörlés
 5. Na, átjöttem Idegennyelvőr blogjáról :-) Pár kérdés.

  Nem gáz, ha egy teljesen kezdő mindjárt a közép-mexikói spanyollal kezdene? Sokkal szebben hangzik szerintem, a kiejtése és a nyelvtana is egyszerűbb egy kicsit, úgy tudom. Nem lenne nagy mellényúlás?

  Valamint: mely spanyol nyelvjárások hangsúlyszámlálóak? Tehát mikor két hangsúly között azonos idő telik el, függetlenül attól, hogy hány hangsúlytalan szótag van közötte és ettől ritmusosabb, pattogósabb lesz a beszéd (mint az angol, német, orosz esetében). Azt tudom, hogy a spanyol nyelvjárások többsége szótagszámláló, tehát minden szótagra azonos idő jut és ezért egyenletes a beszédmodor (mint a magyarban vagy a franciában).

  Végül írod: "a ce, ci kapcsolatokban lévő, valamint a z-vel jelölt hangot az angol zöngétlen th-hoz hasonlóan ejtik, mint amilyet a think szóban találunk;"
  Szerintem nem hasonlóan ejtik, hanem ugyanúgy. Vagyis az amerikai angol állítólag jobban szereti azt a változatot, amikor a nyelv kilóg a két fogsor közé (zöngétlen interdentális réshang, IPA jele θ és alatta egy + jel), de vannak helyzetek, amikor nincs idő kidugni a nyelvet és így a felső fogsor mögött ejtik nyelvheggyel, ekkora zöngétlen apicodentális réshangról (IPA jele a sima θ) beszélünk. Kicsit különbözik csak a kettő. Úgy tudom, hogy a spanyol az interdentálisat, azaz a nyelvkilógatósat használja, viszont elképzelhetőnek tartom, hogy akárcsak az angolban, nem lehet mindig így ejteni, mert nem hasonulna a szomszédos mássalhangzókhoz, ezért apicodentálisan ejtik ilyenkor. Vagy ez kizárt a spanyolban?

  VálaszTörlés
 6. Légy üdvözölve :)

  "Nem gáz, ha egy teljesen kezdő mindjárt a közép-mexikói spanyollal kezdene?" – egyáltalán nem, sőt, kifejezetten a latin-amerikai sztenderd ajánlott a kezdőknek (én is azt tanultam), mert valóban sokkal könnyebb megérteni. Utána egy kicsit furcsa lesz a spanyolországi, de gyorsan meg lehet szokni, végül csak olyan, mintha "beszédhibások" lennének, de ugyanúgy meg lehet mindent érteni.

  A második kérdésed nem egészen világos, ezzel kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy van ugye a szóhangsúly, illetve vannak hangsúlytalanul használt szavak is. Ez viszont nem kőbevésett, tehát hangsúlytalanná válhat olyan szó, amely önmagában egyébként hangsúlyos, és fordítva. A mexikói nyelvjárásban pl. kifejezetten jellemző az eredendően hangsúlytalan személyes vagy birtokos névmás emfatikus szerepű hangsúlyozása, sőt, sokszor helyesírási hibaként is megjelenik, pl. Esta es mi/*mí casa 'Ez az ÉN házam' – persze szebb lenne úgy, hogy Esta casa es mía, s itt már a birtokos névmás eleve hangsúlyos. Aztán pl. a szintén eredendően hangsúyos kérdő névmások is hangsúlytalanná válnak az indirekt kérdésben, pl. a No sé cuál es el problema mondatban az el névelő kivételével önmagában minden szó hangsúlyos, de maga a mondat így hangzik: [no'se.kwal'es.el.pro'βle.a] /no 'se kual 'es el pro'ble.ma/.

  "Végül írod: "a ce, ci kapcsolatokban lévő, valamint a z-vel jelölt hangot az angol zöngétlen th-hoz hasonlóan ejtik, mint amilyet a think szóban találunk;" Szerintem nem hasonlóan ejtik, hanem ugyanúgy" – azért írtam, hogy hasonlóan, mert egyrészt vannak ennek a spanyolban is változatai (hol markánsabb, hol csak "kicsit" pösze), illetve az angolban is valamikor inkább [th]-t és nem pontosan [θ]-t ejtenek, legalábbis hallottam már így is és úgy is. Ha zöngés hang előtt van, akkor zöngésül, persze, sőt, valamikor eredetileg is zöngés volt és a /d/-ből lett, pl. az -azgo [-'aδγo] végződés az ósp. -adgo folytatása (< lat. -ÁTICU).

  VálaszTörlés
 7. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

  VálaszTörlés
 8. Így már világos. Én ezeket 'hangsúlymértékes', ill. 'szótagmértékes' (esetleg 'szótag-kiegyenlített'?) nyelveknek nevezném, de azért megkérdeztem egy nyelvészt, mivel nem vagyok szakember; egy biztos, a spanyolt az utóbbiak közé sorolják, mert ezt már olvastam.

  Ez a sorvadás, amit mondasz, leginkább a mexikói nyelvjárásban figyelhető egyébként meg a hangsúlytalan végződésekben, főleg az [-s] előtti magánhangzó szokott redukálódni vagy kiesni (actos ['aktos] > *['akts]), de azt írja a dialektológiakönyv, hogy ez is csak a hanyag, ill. az alacsonyabb rétegek beszédjére jellemző.

  (Ezért hallom én a mexikói beszédet néha kicsit olyan németes-franciásnak. :))

  VálaszTörlés
 9. Látod ez lehet, hogy a "mértékes" a szabatos fordítás. Volt 1-2 oldal, ahol azt írták, hogy "some varieties of Spanish", "especially in America", valahogy így fogalmaztak, de homályosan. Azt hittem, hogy erről van egy lista, csak azért nem találom, mert spanyolul kéne rákeresni, amit nem tudok.

  VálaszTörlés
 10. Igen, szerintem mexikói és a közép-amerikai nyelvjárások lehetnek ilyenek. Ha pl. meghallgatod a cikk végén a példák közül a mexikóit és a guatemalait, az tipikusan ilyen.

  VálaszTörlés
 11. tud vlki segíteni? az "és" szót spanyolul ("y") hogy kell kiejteni? köszyy :)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Vagy [j], ha rá szünet nélkül következik egy magánhangzóval kezdődő szó.
   Esetleg [E] (magyar tájszólásos, zárt ë), de akkor "e"-nek is írják, kezdő [i] hanggal ejtendő szavak előtt:
   e inteligente

   Törlés
  2. Igen, köszi, csak nem akartam túlmagyarázni.

   Egyébként ha már itt tartunk, akkor a laza beszédben ejthetik [e]-nek is – mivel etimológiailag is [e] (< lat. et) volt, az [i]-zés viszonylag késői fejlemény.

   Törlés
 12. Nekem lenne egy észrevételem. A tankönyvek szerint a spanyolban a H betű nem ejtendő, néma, konkrétan úgy kell tenni, mintha ott se lenne. Ehhez képest direkt figyeltem az anyanyelvi beszélőket, azért ez nem teljesen igaz. Ha nem is direkt magyaros H hang, de egy sóhajtás azért mintha hallatszana. Pl. Kolumbiában direkt figyeltem, a beszélgetőpartnerem a „hermano” szó elején mindig mintha egy sóhajnyi „fél-H”-t odaejtett volna. Ez mit jelenthet? Ez csak ottani nyelvjárási sajátosság? Vagy ez csak egy fonetikai törvényszerűség, miszerint „glottális stop” [ʔ] nélkül nem lehet teljesen H nélkül ejteni?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Hozzászóló!

   A rövid válasz az, hogy a [h] nem fonéma, de "kötőhangként" sokszor alkalmazzák szóhatároknál (vagyis azt a célt szolgálja, amit az utolsó mondatban írtál).

   A precízebb válasz ennél kicsit bonyolultabb. A kérdés nem ennyire fekete vagy fehér, így érdemes az alábbiakat figyelembe venni.

   1. Mindenekelőtt, nem betűk kiejtéséről beszélünk sosem, hanem hangokat jelölünk betűkkel, illetve egyes betűk (pl. a H) jelölhetnek egykor meglévő, de a beszélt nyelvből kiveszett hangokat is (ez csak íráshagyomány kérdése).

   2. Vannak olyan délspanyol nyelvjárások (nagyon kevés), amelyekben a latin F-ből származó H ejtődik. Ilyenekkel leginkább a Kanári-szigeteki és a Puerto Ricó-i spanyolban lehet találkozni; tehát pl. az harto (< lat. FARTU) ejtése ezeken a területeken lehet [harto]. De hangsúlyozom, ez kizárólag a latin F-ből származó H-ra igaz, mivel a latin eredetű H-t már magában a latinban sem ejtették, a klasszikus korra eltűnt (erre nyelvtörténeti tények utalnak, és az olaszban, románban nem is írják ezt a H-t).

   Az általad példaként hozott hermano szóban a H éppen egy volt G- helyét jelöli (< lat. GERMANU). A latin G hang e, i előtt a beszéd útján örökölt szavakban eredetileg [j]-vé vált (és a régi spanyolban van is nyoma a iermano írásmódnak), majd hangsúlytalan szókezdetben eltűnt; tehát ebben a szóban a H- csupán azt hivatott jelezni, hogy a latinban volt az elején egy mássalhangzó.

   3. Déli jellegű nyelvjárásoknál becsapós, mert sokszor az előző szó végén lévő /s/ hangzik [h]-nak, így ha a következő szó írásban H-val kezdődik, hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a H-t ejtették ki, pedig nem; pl. a tres horas a Kanári-szigeteken [tre'horah], de valójában az első [h] a tres végén lévő /s/, amely "átszótagolódik".

   4. Általános fonetikai sajátosság, amely szintén a [ʔ] kerülésével áll kapcsolatban (persze csak azokban a nyelvekben, ahol ez a hangszalagzár nem számít külön fonémának, mert ott nem lenne mindegy!), hogy mondatkezdő magánhangzó előtt – főleg, ha ez [a] – "hajlamos" megjelenni egy hehezet, vagyis gyenge [h]. Egyszerűen azért, mert úgy könnyebb kiejteni. (A legújabb kutatások egyébként azt feltételezik, hogy az egykor meglévő [h] a latinban és a görögben sem képviselt fonémát, vagyis nem volt megkülönböztető szerepe. Ez is segíthetett a gyors eltűnésében.)

   Törlés
 13. Hola! Habláis en un nivel muy alto de los idiomas, desconocidos para mí ya que soy una simple “hablante” en castellano. Aprendí, en el colegio, a hablar castellano, en Buenos Aires, con su peculiar acento, al usar la lengua con esa edad me permitió coger una deje totalmente porteño, no se distinguía ningún acento extraño. Con 27 años me quedé en España, llevo 40 años siempre hablando el castellano de España , sin apenas contacto con argentinos, sin embargo al cabo de un par de frases, distinguen los españoles que tengo acento argentino! No solamente por no poder pronunciar bien ni las zetas ni las ces, y aunque lo hago, se nota que es forzado, ya que no sé poner perfectamente la lengua donde debe ir.
  No digo el “yo” argentino pero tampoco me sale perfecto el yo español, es un matiz mínimo pero está, y es lógico, lo “aprendí” con 27 años, no con 10!!! Ah! En Buenos Aires tengo acento español, sin distinguir ellos si voy desde Barcelona o Almería y en España tengo acento argentino, suavizado. No es tan fácil con simbolismos adquirir un acento nativo, ni aún viviendo permanentemente. Mi humilde opinión. Perdón si no era éste el tema, me es bastante complicado entender el húngaro que vosotros usáis, de mucho nivel para mí.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Creo que eso es precisamente lo que se llama nivelación, Irene. Cuando uno vive muchos años en diferentes países, pillando varios acentos del mismo idioma, al final tendrá un acento como neutral, no propio de ningún área en particular. Pienso que lo mismo vale para los extranjeros que hayan aprendido una lengua en bastante alto nivel. Además creo que las personas cultas con los años también van perdiendo su modalidad nativa y tenderán a usar un lenguaje más común. Bueno, lo digo yo quien no hablo ningún idioma extranjero en alto nivel, pero es mi experiencia escuchando a otras personas nativas en español.

   Törlés

Hozzászólás írásához regisztráció nem szükséges. Kérjük, hogy ne írj névtelenül, válaszd a Név/URL-cím profilt tetszőleges becenév megadásához (az URL-cím kitöltése nem kötelező). A komment beküldéséhez a harmadik féltől származó cookie-k engedélyezése szükséges!